Γιατί οι νέοι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους;

Γιατί οι νέοι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους;
Έρευνα του ΟΠΑ

Επαγγελματικές υποχρεώσεις (85%), οικονομικές δυσκολίες (66,4%) και οικογενειακοί λόγοι (59%) αναδεικνύονται στους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποθαρρυντικός είναι ο περιβάλλων χώρος για έναν στους δύο φοιτητές, ενώ μόλις ένα 12% των ερωτηθέντων προέβαλαν ως σημαντικό λόγο την έμφαση στην κοινωνική τους ζωή. Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκαν λόγοι υγείας για τους ίδιους ή για μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και περιπτώσεις κατάθλιψης. Οι υψηλές απαιτήσεις μαθημάτων και οι δυσκολίες προσαρμογής λόγω μετεγγραφής από άλλο Τμήμα ήταν επίσης λόγοι που δυσχεραίνουν τις σπουδές και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.
Αναφορικά με την προσέγγιση των προπτυχιακών σπουδών, ένας στους τρεις φοιτητές δήλωσε ότι η ενασχόλησή του εξαντλείται στη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Ένα 40% ανέφεραν κάποιου είδους διακοπή των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, το 17,7% δήλωσαν ότι δεν ασχολήθηκαν καθόλου στα πρώτα 1-2 χρόνια των σπουδών τους, ενώ το 19,9% ότι διέκοψαν για ένα διάστημα και επανήλθαν. Μόλις το 4,3% των φοιτητών που έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωση των σπουδών τους παρακολουθούν από την αρχή με επιμέλεια. Εντούτοις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (74%) εκτιμούν ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (60%) σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η στήριξη της οικογένειας, ενώ η μεγαλύτερη ηλικία δρα ανασταλτικά. Οι άνδρες εξέφρασαν εντονότερη πρόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές απ’ ό,τι οι γυναίκες και το ίδιο ισχύει για όσους φοιτητές εισήχθησαν στο ΟΠΑ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων έναντι των υπολοίπων (μετεγγραφές κ.λπ.).
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι φοιτητές δεν ολοκληρώνουν έγκαιρα τις σπουδές τους. Η διακοπή της φοίτησης αποτελεί αντικείμενο μελέτης και ανησυχίας για τα πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των 18 χωρών του ΟΟΣΑ, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία -η Ελλάδα δεν είναι μεταξύ αυτών-, το 31% των φοιτητών που εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποφοιτούν. Άλλωστε, η έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων που επενδύονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι πτυχιούχοι στην Ελλάδα απολαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης (72% έναντι 54% όσων έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια) και υψηλότερες αμοιβές (33% για τους αποφοίτους ΑΕΙ και 74% για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
Ικανοποιημένοι σε πολύ υψηλό ποσοστό δηλώνουν οι φοιτητές από τις πρωτοβουλίες του ΟΠΑ οι οποίες, μεταξύ άλλων, επιδιώκουν τη βελτίωση του περιβάλλοντος του πανεπιστημίου, την ενδυνάμωση της κοινότητας και τη συνδρομή των φοιτητών στις σπουδές τους και στις μετέπειτα επαγγελματικές επιλογές τους. Στην πρώτη θέση, με ποσοστό που αγγίζει το 80%, βρίσκεται το Πρόγραμμα Erasmus+, στη δεύτερη η Μονάδα Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin (72%) και στην τρίτη θέση με 65,2% το Πρόγραμμα Εθελοντισμού και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ). Παρά την υψηλή ικανοποίηση από τις περισσότερες πρωτοβουλίες του ΟΠΑ, το ποσοστό αυτών που τις έχουν αξιοποιήσει είναι εξαιρετικά χαμηλό. Το ποσοστό όσων δεν έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας αγγίζει το 81%. Μόνον
η Φοιτητική Λέσχη έχει αξιοποιηθεί από ποσοστό άνω του 50%. Επομένως, είναι κρίσιμο να υπάρξει εντατικότερη επικοινωνία στοχευμένη προς τους φοιτητές που δεν βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με το πανεπιστήμιο, καθώς το ποσοστό εκείνων που έχουν αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες εμφανίζεται χαμηλό.
Στην πλειονότητά τους οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για το πανεπιστήμιο. Εκτός από πρακτική υποστήριξη, ορατή υπήρξε η ανάγκη τους για ηθική συμπαράσταση. «Ευτυχώς που ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Συνεχίστε να ασχολείστε, παρακαλώ!» έγραψε κάποιος. Σε πρακτικό επίπεδο, οι φοιτητές ζητούν στήριξη σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση διαλέξεων, τη μελέτη και τις εξετάσεις τους, αλλά και ως προς την επανένταξή τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τον σχεδιασμό για την πρόοδο στις σπουδές τους μέσα στους περιορισμούς (επαγγελματικούς, οικονομικούς, οικογενειακούς) που αντιμετωπίζουν. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προτείνεται ως ιδιαίτερα σημαντική επιλογή. Στην πλειοψηφία τους τα σχετικά σχόλια κάνουν λόγο για αναβαθμισμένο ρόλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (αρκετοί προτείνουν τη βιντεοσκόπηση των διαλέξεων) και κυρίως του eClass, για το οποίο ζητούν να
εμπλουτιστεί με περισσότερο υλικό. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες του ΟΠΑ για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής κοινότητας θα μπορούσαν να αποδειχθούν βοηθητικές και προς αυτή την ομάδα. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες, οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι ζητούν απαλλακτικές εργασίες και κάποιοι θεωρούν -τις ομαδικές κυρίως- ως τροχοπέδη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Παρά την αυτονομία των Τμημάτων και τις επιμέρους διαφορές, τα αποτελέσματα δείχνουν για το ΟΠΑ ομοιογένεια σε επίπεδο στρατηγικού συντονισμού και απουσία κάθε είδους διακρίσεων. Ελάχιστες διαφοροποιήσεις (σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα ασθενείς) εντοπίστηκαν μεταξύ των δύο φύλων, ηλικιών ή Τμημάτων

“ένας στους τρεις φοιτητές δήλωσε ότι η ενασχόλησή του εξαντλείται στη συμμετοχή του στις εξετάσεις”

Leave a Comment

sixteen + 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com