Ο νέος τρόπος υπολογισμού των μορίων στις Πανελλαδικές 2020 δημιουργεί τεράστιο αριθμό ισοβαθμιών!

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.251/ 9398 /Α5/23-1-2020 με ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46ΜΤΛΗ-ΓΜΟ:
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
άρθρο 100 του ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α΄) και άρθρο 165 του ν.4635/2019(ΦΕΚ 167 Α΄)
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:
α) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις
έτους 2020 με το νέο σύστημα, υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων (χωρίς να συνυπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου).
β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για
την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Οι βαθμοί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι με ένα δεκαδικό ψηφίο και ο  μέσος όρος τεσσάρων βαθμών με ένα δεκαδικό ψηφίο μπορεί να είναι ακέραιος, δεκαδικός με ένα δεκαδικό ψηφίο, δεκαδικός με δύο δεκαδικά ψηφία και δεκαδικός με τρία δεκαδικά ψηφία. Αν ο μέσος όρος πολλαπλασιαστεί με το 1000 προκύπτουν πάντα πολλαπλάσια του 25. Επομένως οι δυνητικοί βαθμοί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι 20000:25=800. (οι 800 δυνητικοί βαθμοί εδώ ) Με το παλιό σύστημα οι δυνητικοί βαθμοί ήταν 20000. Οι 800 δυνητικοί βαθμοί θα δημιουργήσουν τεράστιο αριθμό ισοβαθμιών που με το νέο σύστημα μπορούν να ξεχωρίσουν μόνο με τη σειρά δήλωσης στο Μηχανογραφικό. Στο παλιό σύστημα ίσχυε:
“Σε περίπτωση ισοβαθμίας σου με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.
Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.
Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση.
Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.
Νομίζω ότι η πιο καλή και δίκαια λύση είναι να επανέλθουν οι συντελεστές που ίσχυαν μέχρι τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 στα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητα κάθε Επιστημονικού Πεδίου. 

ΔΚ

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.