Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών

  1. N.1225/1981, (ΦΕΚ 340/α/31.12.1981) “Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών”
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΕΔ5/4/339, (ΦΕΚ 713/Β/5.10.1984) “Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισοτίμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού”
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ16γ/1049/1/507/Γ΄(ΦΕΚ 1910/Β/23.12.2004) “Τροποποίηση της αριθμ. ΕΔ5/4/339/14.9.1984 απόφασης”

Έντυπα εξετάσεων

 Αίτηση Αίτηση
 Αίτηση εγγραφής στο MyTEEΑίτηση εγγραφής στο MyTEE
 Συμπληρωματικό σημείωμα Συμπληρωματικό σημείωμα
Υπεύθυνη δήλωσηΥπεύθυνη δήλωση
 ΦΕΚΦΕΚ
 Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (θετική)Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (θετική)
 Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (αρνητική)Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (αρνητική)
Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης - Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΑίτηση – Δήλωση Διάθεσης – Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Leave a Comment

eight − four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here