Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΦΕΚ που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ».

Σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ.Φ.251/9398/Α5/23-1-2020 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας με θέμα «Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα», σας εφιστούμε την προσοχή στη δημοσίευση του άρθρου 19 του Ν.4664/2020
(ΦΕΚ 32 Α΄), στο οποίο περιγράφεται το νέο ισχύον νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου «μαθητές που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερήσιου Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο
επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ)».
Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4547/2018
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105
του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 218 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μαθητές που κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερήσιου Λυκείου
(ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά
λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ –
ΕΠΑΛ).»