Νομοθεσία για τις Πανελλαδικές ΓΕΛ 2020

– την με αριθμ. Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα
όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα.
– την με αριθμ. Φ.253/11812/Α5/2020 (Β’ 345) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό
προστέθηκε με την παρ. 5 και 2 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70).»
– την με αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5 (ΦΕΚ 949 Β΄/2018) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ.
Φ.253.1/26579/Α5 (ΦΕΚ 623 Β΄/2019) και την Φ.253.1/78099/Α5 (ΦΕΚ 1789 Β΄/2019) Υ.Α. σχετική με ειδικά
μαθήματα.
– τη με αριθμ. Φ.251/182992/Α5/ΦΕΚ 4441 Β΄/2019 Υ.Α. σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά
εξεταζομένων μαθημάτων … με το νέο σύστημα.
– την Φ.251/9398/Α5/23-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΜΖ46ΜΤΛΗ-ΓΜΟ) εγκύκλιό μας «Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και
αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ
σύστημα.»

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com