7/5 Η προκήρυξη 2020 για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

 Προβολή αρχείου

str_2019_Odigies_aitisis-No1

str_2019_Odigies_aitisis-No2

Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Κατάταξης Σε Στρατιωτικές Σχολές

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης (video)

Παρουσίαση του DEMO των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.
Όσοι/ες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε µεταφόρτωση (upload) µέσω της σχετικής εφαρµογής, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α», µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούµενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιµέλεια ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή και µεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην
παρούσα, διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα/κηδεµόνα ή τον ασκούντα επιµέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυµούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τα αρμόδια Εξεταστικά Κέντρα:

  • Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Αθηνών:  210 6598661-4
  • Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Θεσσαλονίκης:  2310 893238  gek.thessalonikis@mod.mil.gr
  • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων:  210 890, 210 8904026  tee@sse.gr
  • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων:  210 4581337  tee@hna.gr
  • Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1):  210 8192132-33  b13.dae@haf.gr
  • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων:  2310 962177, 2310 962112, 2310 962191  ssas-dspv@army.gr
  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών:  24310 38635-37  smy-teem@army.gr

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:
(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),
(2) Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),
(3) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),
(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 13 Μαίου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαίου 2020 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή
στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

Στρατιωτικές Σχολές ppt:
Στρατιωτικές Σχολές
ΣΣΑΣ
Σχολή Ικάρων
ΣΑΝ
ΣΣΕ
ΣΝΔ
ΣΜΥ
ΣΜΥΝ
ΣΜΥΑ

Τελευταία τροποποίηση 31 Μαΐου, 2020 | 1η Δημοσίευση: 7 Μαΐου, 2020 20:19