Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας: Δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών!

Το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) του ΔΙΠΑΕ δεν έχει ακόμα (8/6/20) ούτε πρόγραμμα σπουδών και για site παραπέμπει στο site του πρώην ΤΕΙ που είναι άδειο!!!!!!!!!!!

https://www.ihu.gr/tmimata/agrotikis-viotechnologias-oinologias/

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com