Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

pe20-tefaa-larisa

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 »
Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ.12371/05-06-2020 εγγράφου, διευκρινίζουμε ότι, για να δοθεί η ευχέρεια
στους υποψηφίους να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, κρίνεται σκόπιμο η εξέταση των
αγωνισμάτων να γίνεται με την ακόλουθη σειρά: α) σφαιροβολία, β) άλμα σε μήκος και γ) δρόμος ή
κολύμβηση. Στα δύο (2) πρώτα αγωνίσματα ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται την ίδια ημέρα, στο δε
αγώνισμα του δρόμου ή της κολύμβησης την επομένη ή άλλη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτός που θα
πάρει την τελική απόφαση για την σειρά των αγωνισμάτων είναι ο υποψήφιος.
Ένας υποψήφιος μπορεί, για πολύ ειδικές περιπτώσεις, να εξεταστεί την ίδια ημέρα και στα 3
αγωνίσματα, μετά από υπεύθυνη δήλωσή του και εφόσον το εγκρίνει η επιτροπή των εξετάσεων.

Leave a Comment

twenty + ten =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here