24-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ

8panelladikes

24-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Νέο Σύστημα:

Ιστορία ΓΕΛ

Πληροφορική ΓΕΛ

Παλαιό Σύστημα:

Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)

Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (ημερήσια)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (εσπερινά)

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Leave a Comment

7 − five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here