Πρακτική άσκηση φοιτητών φαρμακευτικής

Δικαιολογητικά:

        Αίτηση που υποβάλλεται στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο για την αναγνώριση τίτλου
Έναρξη πρακτικής για φοιτητές εσωτερικού
  1. Αίτηση φοιτητή για έναρξη πρακτικής
  2. Υπεύθυνη δήλωση φαρμακοποιού ιδιωτικού φαρμακείου ή φαρμακείου νοσοκομείου για έναρξη πρακτικής
  3. Βεβαίωση πανεπιστημίου ότι ο φοιτητής έχει περατώσει τα 8 εξάμηνα
  4. Τετράδιο 100 φύλλων
Σύνολο πρακτικής ορίζεται το 1 (ένα) έτος.
Ανανέωση πρακτικής κάθε τρείς μήνες με υποβολή των δικαιολογητικών 1 & 2.
Η πρακτική άσκηση γίνεται:
1) 2 τρίμηνα υποχρεωτικά σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό
2) 1 τρίμηνο σε φαρμακείο νοσοκομείου
3) 1 τρίμηνο σε φαρμακείο νοσοκομείου ή σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό.
‘Έναρξη πρακτικής για φοιτητές εξωτερικού
Συνολικός χρόνος πρακτικής φοιτητών εξωτερικού ορίζονται το ένα έτος
(έτη είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό)
Για άσκηση φοιτητή εξωτερικού στο εσωτερικό απαιτούνται :
   1. Αίτηση φοιτητή
   2. Υπεύθυνη δήλωση φαρμακοποιού ιδιωτικού φαρμακείου ή φαρμακείου νοσοκομείου
   3. Βεβαίωση εγγραφής στο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
   4. Τετράδιο 100 φύλλων
Ανανέωση πρακτικής με υποβολή των δικαιολογητικών 1 & 2 ανάλογα με το χρόνο
παραμονής τους στην Ελλάδα.
Αρμόδια Υπηρεσία:Για πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Π.Ε. Βοιωτίας

Ταχ δ/νση: Φίλωνος 35-39 Διοικητήριο , 32100 Λιβαδειά

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Τηλ.: 22613 50136, email: epapageorgiou@viotia.gr

Τσιφτσή Ελισσαβετ, Τηλ: 22613 50131, email: ltsiftsi@viotia.gr

Π.Ε. Εύβοιας

Ταχ δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 , 34100 Χαλκίδα

Τσιβίκα Γρανέτα, Τηλ.22213 53719, email: tsivika.g@evia.pste.gov.gr )

Παπαγεωργίου Θωμαή, Τηλ.22213 53744, email:  papageorgiou.th@evia.pste.gov.gr

Π.Ε. Ευρυτανίας

Ταχ. δ/νση: Αποδήμων Ευρυτάνων 13, 36100 Καρπενήσι, FAX: 22370-80419

Λαθύρη Ελένη, Τηλ: 22370 80992, email:: e.lathiri@evr.pste.gov.gr

Δρούγου Κων/να, Τηλ:: 22370 80237, email:: k.drougou@evr.pste.gov.gr

Π.Ε. Φθιώτιδας

Ταχ. Δ/νση: Αινιάνων 2, 35100 Λαμία, Fax: 2231352818

Στεργιοπούλου Αικατερίνη, τΤηλ. 22313 52812, e-mail: k.stergiopoulou@fthiotida.pste.gov.gr

Ροντογιάννη Σοφία, Τηλ. 22313 52813, e-mail: s.rontogianni@pste.gov.gr

Καραπανάγου Στυλιανή, Τηλ.22313 52811, e-mail: s.karapanagou@fthiotida.pste.gov.gr

Π.Ε. Φωκίδας

Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο, 33100 Άμφισσα,   Fax: 22653 50535

Αθανασοπούλου Σοφία, Τηλ: 22653 50530, e-mail: s.athanasopoulou@fokida.gr

Μαυρομάτη Ειρήνη, Τηλ: 22653 50532, e-mail: e.mauromati@fokida.gr

Leave a Comment

4 × five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here