Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2020 στο Νομό Φθιώτιδας αν σχολείο και ανά τμήμα.

http://edunews.gr/epitixodes/2020/

Στους παρακάτω πίνακες Δεν περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες με το παλιό σύστημα και το 10%

pe20-fth-epit-ana-sch

pe20-fth-epit-ana-tmima

Leave a Comment

5 + 15 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here