Απίστευτο: Σε τμήμα του ΑΠΘ πολλοί φοιτητές, ακόμη και μετά το 8ο εξάμηνο, δεν έχουν δηλώσει ποτέ πλήθος μαθημάτων!!!

Στο site του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ υπάρχει η παρακάτω ανακοίνωση:
Υποβολή δηλώσεων: 8/10 έως και 15/10/2020
Διεύθυνση κόμβου: www.sis.auth.gr
Διαπιστώθηκε ότι πολλοί φοιτητές, ακόμη και μετά το 8ο εξάμηνο, δεν έχουν δηλώσει ποτέ πλήθος μαθημάτων. Το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος ούτε μπορούσε ούτε μπορεί να εκτιμηθεί με τα διαθέσιμα τεχνικά/ηλεκτρονικά μέσα. Η Συνέλευση του Τμήματος
ανέκαθεν πίστευε ότι οι φοιτητές επιλέγουν εντός των οκτώ εξαμήνων σπουδών τους και τα 46 μαθήματα του προγράμματος. Τα εννέα μαθήματα κάθε δήλωσης (σύνολο 72 στα 4 έτη σπουδών) μπορούσαν να καλύψουν και τις νέες επιλογές και την επανεξέταση
των οφειλόμενων. Η μέριμνά μας ήταν πάντοτε πώς να αποφευχθεί η παράταση των σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό οι μεταβατικές διατάξεις του νέου Κανονισμού Σπουδών αύξησαν τις δυνατότητες επανεξέτασης. Κρίνοντας από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα
των φοιτητών που επικοινώνησαν μαζί μας, φαίνεται πως το πραγματικό πρόβλημα των σπουδών ήταν η απρογραμμάτιστη χρήση των πολλών δυνατοτήτων επιλογής.
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή η Συνέλευση, με εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 2020-21 όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες που γράφτηκαν στο Τμήμα έως το 2019 να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά ειδίκευσης μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει ποτέ, χωρίς κανέναν περιορισμό. Μαζί μπορούν να δηλώσουν επιλεγόμενα μαθήματα, Φροντιστήρια και όσα μαθήματα χρειάζονται και προσφέρονται από άλλα Τμήματα.
Οι φοιτητές του τρίτου εξαμήνου δεν θα δηλώσουν υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Τα μαθήματα αυτά, της ειδίκευσης την οποία θα επιλέξουν, θα τα δηλώσουν κατά το εαρινό εξάμηνο και θα συμπληρώσουν τα υπόλοιπα το χειμερινό του 2021.
Τα επόμενα έτη η δήλωση των υποχρεωτικών και υποχρεωτικών ειδίκευσης μαθημάτων δεν θα εμπίπτει στον περιορισμό των 30 ECTS. Θα μπορούν να δηλωθούν και με την ξεχωριστή/επιπρόσθετη δήλωση, την οποία προβλέπει ο νέος Κανονισμός Σπουδών για
κάθε εξάμηνο σπουδών.
το έγγραφο

Leave a Comment

ten + fifteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here