Η ελληνική ναυτιλία δεν είναι τόσο ικανοποιημένη από την προετοιμασία των φοιτητών στις ΑΕΝ

Αποτελέσματα έρευνας της Focus Bari που παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό YES to Shipping Forum 2020 σε δείγμα με  το 45% εργάζεται στη ναυτιλία και το 15% σε άλλον τομέα, ενώ το 40% δεν εργάζεται καθόλου. Οσοι συμμετείχαν έβαλαν καλό βαθμό στον κλάδο (8,2 με άριστα το 10), ενώ από τις απαντήσεις για την αγορά εργασίας προκύπτει πως το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η ζήτηση θέσεων στη ναυτιλία τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί, ενώ το 40% ότι θα μειωθεί.

Οι νέοι θεωρούν την ανεύρεση εργασίας στη ναυτιλία δύσκολη λόγω κυρίως του ότι είναι απαραίτητη η σύσταση (κλειστός κύκλος), όπως πιστεύει το 45%, δεύτερον της απαίτησης για μακροχρόνια εμπειρία (26%) και, τρίτον, του μικρού αριθμού  θέσεων (15%).

Ως προς τους ηγέτες της ελληνικής ναυτιλίας, η έρευνα καταγράφει ότι το 49% είναι άνδρες και το 51% γυναίκες και ότι η πλειοψηφία δραστηριοποιείται στην παροχή εξοπλισμού / προμηθειών / υπηρεσιών σε ποσοστό 55% και το 40% είναι πλοιοκτήτες / διαχειριστές.

Από τους συμμετέχοντες φαίνεται πως η ελληνική ναυτιλία δεν είναι τόσο ικανοποιημένη από την προετοιμασία των φοιτητών στην ελληνική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την οποία βαθμολογούν με 5,3 στο 10. Το 52% θεωρεί σημαντικό την πρακτική άσκηση / όχι μόνο θεωρία, το 36% την εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις της ναυτιλίας και το 20% τις ειδικές σχολές για ναυτικούς.

Ως προς την αγορά εργασίας, οι ηγέτες της ελληνικής ναυτιλίας βαθμολογούν την ευκολία ανεύρεσης κατάλληλων συνεργατών γραφείου με 5,8/10, όπου το 52% δηλώνει ελλιπή κατάρτιση υποψηφίων, το 28% χαμηλή προσφορά ικανοποιητικών υποψηφίων, το 16% έλλειψη απαιτούμενου χρόνου προϋπηρεσίας και το 4% έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών.

Οι ηγέτες της ναυτιλίας αναζητούν τους νέους συνεργάτες μέσω αγγελίας (80%), σε ειδικές πλατφόρμες (67%), εσωτερικά (58%) και από τις ημέρες καριέρας (20%).

Ως προς τις δράσεις που προτίθενται να κάνουν για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού τους, δηλώνουν σεμινάρια εντός και εκτός της εταιρείας (91%), συγχρηματοδότηση νέων σπουδών (51%), υποστήριξη / ενθάρρυνση για μπάρκα (36%) και ανταλλαγή με εταιρείες του εξωτερικού (11%).

η έρευνα : focus-bari-naftilia_2020s

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com