Τρεις πτυχιούχοι Νομικής στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας !

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως (Νομική στο Παρίσι)

Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής: Ζέτα Μακρή ( Νομική Αθήνας)

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης: Άγγελος Συρίγος. ( Νομική Αθήνας)

Κ. Μητσοτάκη στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορικής δεν υπήρχε κανένα πρόσωπο των Θετικών Επιστημών να επιλέξετε για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ; Ούτε ένας;

1 thought on “Τρεις πτυχιούχοι Νομικής στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας !

  1. Ως πτυχιούχος Νομικής σχολιάζω : τώρα σωθήκαμε …Τώρα η παιδεία μας θα γνωρίσει νέες , καλύτερες μέρες (τηλε)δόξας .
    Για να μη θυμηθώ το του Βίσμαρκ λεγόμενο : ”δώσε εξουσία σε τρεις καθηγητές πανεπιστημίου και θα σου διαλύσουν το κράτος”.
    Αντί των λέξεων ”καθηγητές πανεπιστημίου” βάλτε ”νομικούς” και πάλι θα είστε μέσα…

Leave a Comment

15 − 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here