3 στους 4 επαγγελματίες πληροφορικής είναι άνδρες

Ενώ η ζήτηση επαγγελματιών πληροφορικής αυξάνεται η αναλογία γυναικών παραμένει χαμηλή, περίπου 24%.

Αναλυτικά εδώ


Margaret Hamilton Led the NASA Software Team That Landed Astronauts on the Moon

 

 

European Women in Technology

Leave a Comment

six + twelve =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here