ΔΑΕ: Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2021-22 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά

Η ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ), µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισµού θέµατος από τις αρµόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει κατάσταση υποψηφίων κατά Α/Α Αίτησης, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη ∆ΑΕ µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email): b1_com.dae@haf.gr τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132-2133-2134-2135, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (07:30 – 15:00).

Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2021-22 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com