Κατάργηση 2ου Μηχανογραφικού & περιορισμένων επιλογών

Άρθρο 150
Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54
ν. 4777/2021 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, στο οποίο ρυθμίζονται θέματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, ώστε η μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και η παρ. 1 του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ.
5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.

  • Θέμα: Κατάργηση 2ου Μηχανογραφικού & περιορισμένων επιλογών
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: n4887_2022.pdf (501 kB)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com