Ποιοι έχουν δικαίωμα να φοιτούν στα εσπερινά λύκεια (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.)

ΦΕΚ 2005Β/2019

Άρθρο 35 Εσπερινά σχολεία

Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:

α) ενήλικοι μαθητές,

β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά

λύκεια (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

1) Στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (Γ.Ε.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα να φοιτούν και ανήλικοι που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Ο ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να φοιτά σε εσπερινό γυμνάσιο ή λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.), εφόσον προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης:

α)βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ότι παρακολουθείται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, ή

β) ελλείψει λειτουργίας της ως άνω Υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων.

2) Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικίας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο,

λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε’, του άρθρου 9 της παρούσας για την περίπτωση των Ελλήνων πολιτών και με την προϋπόθεση της παρ. 13, του άρθρου 14 της παρούσας για την περίπτωση των ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών.

3) Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης

α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και

 β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των ανωτέρω μερών.

4) Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75). 5) Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης -απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή.