Μετονομασία ΔΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

αποφασίζουμε: Τη μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού σε Ι.Ε.Κ. Τουρισμού αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού του ν. 4763/2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
FEK-2022-Tefxos B-04659-iek