Η εγκύκλιος για την χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των δημόσιων

Εφαρμογή του άρθρου 115 του 4842/2021 και του άρθρου 181 του ν.4972/2022 – Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

 

Leave a Comment

5 × 3 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com