Απονομή Βραβείων σε Διακριθείσες Ομάδες Φοιτητών που συμμετείχαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

24/1/2023 Ανακοίνωση Απονομής Βραβείων σε Διακριθείσες Ομάδες Φοιτητών που συμμετείχαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς τα έτη 2021 και 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριων που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς» (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία ύψους 500€ ανά φοιτητή/τρια σε ογδόντα εννέα (89) δικαιούχους  που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το έτος 2021 (Πίνακας 1) και σε σαράντα έξι (46) δικαιούχους που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το έτος 2022 (Πίνακας 2). Οι βραβευθείσες διακρίσεις επιτεύχθηκαν από συνολικά εικοσιπέντε (25) τμήματα Ελληνικών ΑΕΙ, για τα οποία συνολικά διατέθηκε το ποσό των 67.500€.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ Μιχαήλ Κουτσιλιέρης                                                                                                       Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Leave a Comment

3 × three =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com