Ποιες Σχολές έχουν τους περισσότερους φοιτητές που τα παρατάνε ή δυσκολεύονται να πάρουν πτυχίο

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019/2020
Τα δεδομένα είναι από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία .
Συντομογραφίες πινάκων ΣΥΝ_ΚΕ=Συνολικοί Φοιτητές στα κανονικά εξάμηνα, ΣΥΝ_ΠΚΕ=Συνολικοί Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων. Τα κανονικά εξάμηνα είναι 8 για τις 4ετείς σπουδές, 10 για τις 5ετείς σπουδές και 12 για τις 6ετείς σπουδές.
Ταξινόμηση με βάση την ονομασία του Τμήματος: Φοιτητές σε ΚΕ & ΠΚΕ Αλφαβητικά 

Ταξινόμηση με βάση το ποσοστό (Φοιτητές στα κανονικά εξάμηνα /Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων)*100
Ποσοστό 300% σημαίνει ότι αν οι φοιτητές στα κανονικά εξάμηνα είναι 100 οι φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων είναι 300. Φοιτητές σε ΚΕ & ΠΚΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Οι πρωταθλητές: Θεολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών κα

Leave a Comment

19 − 5 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com