45 συμβασιούχοι στο Δήμο Στυλίδας

Ανακοίνωση 1-6-2012:

Δελτίο τύπου του ΔΣ της ΒΙΟΖΩ

1. Πρόσληψη 45 ανέργων ή αγροτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Φθιώτιδας, στις περιοχές του Δήμου Στυλίδας. Με σκοπό την αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού ιστού, βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων Ανατολικής Φθιώτιδας.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση πατώντας εδώ 

  2. Αίτηση για εργασία στις περιοχές του Δήμου Στυλίδας

 3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης για εργασία

4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Δευτέρα 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com