Ε.Ε.: Αύξηση των πτυχιούχων την τελευταία δεκαετία

Αύξηση παρουσίασε την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πτυχιούχων στην Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, αν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης.

Ειδικότερα, το 2011, το 34,6% των ατόμων ηλικίας 30- 34 ετών στην Ε.Ε. είχαν πτυχίο, έναντι 33,5%, τον προηγούμενο χρόνο και 22,4%, το 2000. Σε 13 κράτη-μέλη τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνουν τον βασικό στόχο του 40%. Από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων, η Σλοβενία (37,9%), η Λετονία (35,7%), η Ουγγαρία (28,1%), η Πορτογαλία (26,1%), η Τσεχική Δημοκρατία (23,8%) και η Ρουμανία (20,4%) σημείωσαν ετήσιες αυξήσεις άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η Ελλάδα (28,9%), η Αυστρία (23,8%) και η Ιταλία (20,3%) πέτυχαν αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν τη μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στη Βουλγαρία (27,3%) και στη Μάλτα (21,1%) τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν πτώση. Το ίδιο διάστημα, η Πολωνία (36,9%), η Γερμανία (30,7%) και η Σλοβακία (23,4%) κατέγραψαν μικρές αυξήσεις.

Παράλληλα, στο 13,5%, έναντι 14,1%, το 2010 και 17,6%, το 2000 μειώθηκε το ποσοστό των νέων που αποχωρούν πρόωρα από τα σχολεία στην Ε.Ε. Στη χώρα μας το ποσοστό των νέων που αποχωρούν πρόωρα από τα σχολεία μειώθηκε σε 13,1% το 2011, από 13,7% το 2010 και 18,2% το 2000. Τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παρουσιάζουν η Μάλτα (33,5%), η Ισπανία (26,5%) και η Πορτογαλία (23,2%). Σημειώνεται ότι ως πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο ορίζεται το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18- 24 ετών, που έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πολύ και δεν παρακολουθούν πλέον προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com