Διαγωνισμός για 162 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Άρχισε σήμερα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την  εισαγωγή 162 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, μέσω γραπτού διαγωνισμού, που προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο αριθμός τωv θέσεων αvά κατεύθυνση έχει ως εξής: Α. Διοικητική Δικαιoσύvη, 95 θέσεις  (τρεις θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, δύο θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 90 θέσεις δοκίμων παρέδρων Πρωτοδικείου των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Β. Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη, 55 θέσεις δοκίμων παρέδρωv Πρωτoδικείoυ. Γ. Εισαγγελείς, 12
θέσεις δοκίμων παρέδρων Εισαγγελίας.Το προκριματικό στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό στην Αθήνα τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο του 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν την ιδιότητα του ειρηνοδίκη ή διετή άσκηση δικηγορίας ή να είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομι-
κής σχολής και πενταετή υπηρεσία. Επίσης, να έχουν συμπληρώσει το 28ο και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας
τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτησεις έως την 1η Οκτωβρίου 2012 στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας, όπου δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν και τις γλώσσες (αγγλική, γαλλική,
γερμανική ή ιταλική) στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.
Συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, εκτός των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της Σχολής έως τις 5 Οκτωβρίου 2012.

TA NEA

περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://goo.gl/eFYY5

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com