Επαγγελματικά Δικαιώματα των διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού.
Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84.
Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934 ,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου.
Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936,τπυ Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963,περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου.
Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕK 82Α)
N.3518 – Αρ. Φύλλου 272  (ΦΕΚ 272Α/2006) Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Καλοδήμος Δ.