Μετανάστες με πτυχία

Νέος, με πτυχίο, άνεργος: «Να μείνω στην Ελλάδα ή να φύγω, να ψάξω ζωή αλλού;». Αυτό το δίλημμα χιλιάδων νέων ανθρώπων στην Ελλάδα της κρίσης είναι ο πυρήνας της «Ερευνας» του Παύλου Τσίμα. Η εκπομπή ταξιδεύει στη Γερμανία, όπου όσοι απέμειναν από τις παλιές γενιές μεταναστών υποδέχονται κατά εκατοντάδες νέους και νέες που φθάνουν καθημερινά αναζητώντας δουλειά, ελπίδα και ζωή. Επίσης, ταξιδεύει στο Δουβλίνο, όπου διαπιστώνει ότι η Ιρλανδία της κρίσης δίνει ευκαιρίες σε πολλούς νέους έλληνες μετανάστες. Στην «Ερευνα»
(Mega, 23.30/15-11-2012)

Leave a Comment

7 + eleven =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here