Τι προβλέπει το Μνημόνιο 3 για τα κολλέγια

στη σελίδα 5583 του ΦΕΚ 222Α/2011  του Μνημονίου 3 αναφέρεται: «1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράµµατα σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιµες µε τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευσης.»

περισσότερα  στις σελίδες 5580-5590 του Μνημονίου 3 : fek_2012_222a.pdf

στο ΦΕΚ 229Α/2012 αναφέρεται : “Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείου α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης
σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης. »

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com