Υποτροφίες των 500 ευρώ μηνιαίως αντί για μετεγγραφές προτείνει το ΠΑΣΟΚ

το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

Υποτροφίες Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες εκπαιδευτικής αλληλεγγύης, ύψους 500€ μηνιαίως σε προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι., που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους, με κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή ή σπουδαστή και της οικογένειάς του. 2. Για την χορήγηση των υποτροφιών συγκεντρώνεται ετησίως στο Ι.Κ.Υ. Κεφάλαιο Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης , το οποίο συγκροτείται από:
α) Ποσοστό των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και των Νομικών Προσώπων αξιοποίησης της περιουσίας των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 58 ν. 4009/2011 (Α’ 195). Το ποσοστό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου , που διατυπώνεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του άρθρου 58 ν. 4009/2011.
β) Ποσοστό των εσόδων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». Το ποσοστό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού έπειτα από την διατύπωση γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε .
γ) Δωρεές, κληροδοτήματα και πάσης φύσεως χορηγίες, ημεδαπές και αλλοδαπές, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από πολιτικά κόμματα.
δ) Επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιωνδήποτε συνεργαζόμενων φορέων για την εκτέλεση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων
δ) Διάθεση πόρων του ΙΚΥ, κατόπιν ανασχεδιασμού των δράσεών του, που συντελείται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
3. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το συγκεντρωθέν Κεφάλαιο Εκπαιδευτικής Αλληλεγγύης και δικαιούχοι είναι κατά προτεραιότητα όσοι έχουν το χαμηλότερο διαθέσιμο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,00 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. ορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, που συνιστά κριτήριο για την κατά προτεραιότητα χορήγηση της υποτροφίας, τα αναγκαία δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών, η ετήσια αναπροσαρμογή του ποσού της υποτροφίας βάσει της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Αθήνα, 10.12.2012

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com