Συμβουλές συπλήρωσης Μηχανογραφικού (2009)

Βασικό σημείο όλων είναι ότι πρέπει να ιεραρχούνται οι σχολές σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις και όχι κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

Στο μηχανογραφικό σωστό είναι να αποτυπώνονται οι επιθυμίες των υποψηφίων και μόνο αυτές.

Η πλέον υψηλόβαθμη σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η «καλύτερη».

Δηλώνουμε πάντοτε και σχολές που έχουν περσινή βάση εισαγωγής κατά πολύ μικρότερη – μεγαλύτερη, από τα μόριά μας, ώστε να διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο τίτλος μιας σχολής δεν μας εξασφαλίζει από μόνος του επαγγελματικό δικαίωμα στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε σχολής ή τμήματος.

Leave a Comment

eighteen − two =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here