Δύο τμήματα Μηχανολόγων στο QS Ranking 2012/13

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2013 – ENGINEERING – MECHANICAL, AERONAUTICAL & MANUFACTURING

[101-150] National Technical University of Athen (ΕΜΠ)
[151-200] Aristotle University of Thessaloniki (ΑΠΘ)
Για να έχουμε μετρό σύγκρισης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η παραπάνω λίστα περιλαμβάνει 201 τμήματα. Δηλαδή το τμήμα του ΑΠΘ είναι στο τέλος της λίστας.

Πηγή

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com