Πως γίνεται η αποπληρωμή του φοιτητικού δανείου στην Αγγλία

https://www.gov.uk/student-finance/repayments

Your repayments are linked to your income. You only make repayments when your income is over £21,000 a year. If your income drops below this amount repayments stop.
Part-time students sometimes start repayments while they’re still studying.
Each month you pay back 9% of any income over £21,000.

Student finance - GOV.UK_20130513-152210

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν το δάνειο δεν αποπληρωθεί στα 30 χρόνια παραγράφεται.

Σήμερα , 13-5-2013, 1Λίρα Αγγλίας =1,18 ευρώ

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com