Μια επίσημη αξιολόγηση σχολείου στην Αγγλία

Ψάχνοντας για πληροφορίες σχετικά με σπουδές στην Αγγλία βρήκα το site: http://gaitanaki.wordpress.com όπου Ελληνίδα περιγράφει πώς ψάχνεις για σχολείο στην Αγγλία.
“Στην ιστοσελίδα του OFSTED μπορείς να βάλεις τον ταχυδρομικό σου κώδικα οπότε και εμφανίζεται η λίστα με τα σχολεία της περιοχής. Για το κάθε σχολείο σου δίνει γενική περιγραφή και στο τέλος είναι επισυναπτόμενο και το pdf όπου μπορείς να διαβάσεις την αναφορά που έκανε η ελεγκτική επιτροπή για το συγκεκριμένο σχολείο στο Υπ.Παιδείας. (παράδειγμα σχολείου πρωτοβάθμιας εδώ). ”
Στο ίδιο site έψαξα για αξιολόγηση σχολείου δευτεροβάθμιας. Στην σελίδα:http://www.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report  έκανα αναζήτηση με τον ταχυδρομικό κώδικα (URN=1095) και το αποτέλεσμα: http://www.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report/provider/ELS/100195  στη διεύθυνση αυτή υπάρχουν όλες οι αξιολογήσεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο σχολείο . Η τελευταία αξιολόγηση εδώ

Καλοδήμος Δ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com