Στο ΑΠΘ καθηγητές πληρώνουν από την τσέπη τους την καθαρίστρια!

Στο ΑΠΘ καθηγητές βάζουν από την τσέπη τους 14 ευρώ μηνιαίως ο καθένας για να πληρώσουν την καθαρίστρια, η οποία καθαρίζει δύο φορές τον μήνα. «Μήπως όταν θα συναντηθείς με τον κ. Πρύτανη να τον έφερνες για μία ξενάγηση στη Φιλοσοφική Σχολή να δει την κατάσταση των γραφείων μας;» ρωτάει σκωπτικά καθηγήτρια τον πρόεδρο του Συλλόγου Διδασκόντων στο ΑΠΘ. Εκεί η καθαριότητα γίνεται με έξοδα των πανεπιστημιακών, οι οποίοι επίσης εφοδιάζονται με άλλα είδη υγιεινής και καθαρισμού από το σπίτι τους. «Το κόστος που έχουμε είναι το λιγότερο. Το πιο σημαντικό είναι η αίσθηση της απαξίωσης του πανεπιστημίου, που είναι τεράστια». Όλο το άρθρο εδώ.

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com