ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 15 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Πίνακας Επαγγελμάτων Πληροφορικής

Αλλά ας δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα πληροφορικής αναλυτικά και πώς ορίζονται. Το Υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ταξινόμηση των επαγγελμάτων στηρίζεται μεθοδολογικά στο Dictionary of Occupational Titles, του Ο*ΝΕΤ, το οποίο δεν αναφέρεται σε εργαζόμενους αλλά περιγράφει το περιεχόμενο των ειδικοτήτων-επαγγελμάτων, διαβαθμίζοντας τις απαιτήσεις για κάθε ένα επάγγελμα ξεχωριστά. Ειδικότερα, τα επαγγέλματα που προτείνονται από το O*NET, τα οποία αποτυπώνουν το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας του ενεργού πληθυσμού της χώρας και σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας. Επαγγέλματα στις Νέες Τεχνολογίες σύμφωνα με το O*NET

1.Computer Hardware Engineers

Ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει υπολογιστές και ανάλογο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς, βιομηχανικούς, στρατιωτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Μπορεί να εποπτεύει την κατασκευή και εγκατάσταση υπολογιστών ή σχετικού εξοπλισμού.

2.Computer Operators

Παρακολουθεί και ελέγχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιωθούν επιχειρησιακές, επιστημονικές κλπ εργασίες σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες. Μπορεί να εισαγάγει εντολές σε κάποιο σταθμό εργασίας και να θέσει διαδικασίες ελέγχου των υπολογιστών και των περιφερειακών τους. Χειρίζεται τα μηνύματα και τα μηνύματα λάθους του λειτουργικού συστήματος.

3.Computer Programmers

Μετατρέπει τις οδηγίες για ένα έργο και τις εντολές των διαφόρων προβλημάτων και διαδικασιών σε αναλυτικό λογικό διάγραμμα προκειμένου να μετατραπεί σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Αναπτύσσει και γράφει προγράμματα υπολογιστών για αποθήκευση και ανάκτηση κειμένων, δεδομένων και πληροφοριών. Μπορεί να προγραμματίζει εφαρμογές στο Web.

4.Computer Science Teachers, Postsecondary

Διδάσκει μαθήματα της Επιστήμης Υπολογιστών. Μπορεί να ειδικεύεται σε ένα τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών, όπως στη σχεδίαση και λειτουργία των υπολογιστών ή των λειτουργιών τους.

5.Computer Security Specialists

Σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλειας για πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να προσδιορίζεται κάθε φορά η πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων των υπολογιστών και να προστατεύει από αναρμόδια τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψή τους.

6.Computer Software Engineers, Applications

Αναπτύσσει, δημιουργεί και τροποποιεί συστήματα εφαρμογών λογισμικού ή εξειδικευμένα προγράμματα. Αναλύει τις ανάγκες των χρηστών και αναπτύσσει λύσεις λογισμικού. Σχεδιάζει λογισμικό ή προσαρμόζει λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών με στόχο την λειτουργικότερη απόδοσή του. Μπορεί να αναλύει και να σχεδιάζει τράπεζες δεδομένων που αφορούν μια εφαρμογή λογισμικού εργαζόμενος μόνος του ή να συντονίζει την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων από μια ομάδα.

7.Computer Software Engineers, Systems Software

Ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει τα λειτουργικά συστήματα, σε επίπεδο λογισμικού, τους compilers και το λογισμικό δικτύου για ιατρικές, στρατιωτικές, επικοινωνιακές, αεροναυτικές, επιχειρηματικές, επιστημονικές και γενικές εφαρμογές. Ρυθμίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις και μορφοποιεί και αναλύει τις απαιτήσεις λογισμικού. Εφαρμόζει τις αρχές και τεχνικές της επιστήμης των υπολογιστών, των μηχανικών και της μαθηματικής ανάλυσης.

8.Computer Support Specialists

Αναλαμβάνει τεχνική υποστήριξη & εκπαίδευση των χρηστών. Ερευνά και επιλύει προβλήματα S/W & H/W που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Απαντά σε ερωτήματα πελατών είτε με προσωπική επίσκεψη ή τηλεφωνικά, τα οποία αφορούν τη χρήση εξοπλισμού και λογισμικού, περιλαμβανομένων των εκτυπώσεων, επεξεργασίας κειμένου, γλωσσών προγραμματισμού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λειτουργικών συστημάτων.

9.Computer Systems Analysts

Αναλύει επιστημονικού, επιχειρηματικού και άλλου τύπου προβλήματα επεξεργασίας δεδομένων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών, τις διαδικασίες και τα προβλήματα αυτοματοποίησης ή βελτίωσης υπαρχόντων συστημάτων και αναθεωρεί τις διαδικασίες για την καλύτερη απόδοση των υπολογιστών, τη ροή των εργασιών και τα προγραμματισμένα όρια. Μπορεί να αναλύει ή να συστείνει το εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό. Μπορεί να επιβλέπει τους προγραμματιστές.

10.Computer and Information Scientists, Research

Αναλαμβάνει έρευνα σε θεμελιώδη ζητήματα των υπολογιστών και της επιστήμης των υπολογιστών, ως θεωρητικός, σχεδιαστής ή εφευρέτης. Λύνει ή αναπτύσσει λύσεις σε προβλήματα στον τομέα του εξοπλισμού και λογισμικού υπολογιστών.

11.Computer and Information Systems Managers

Σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει δραστηριότητες σε τομείς όπως της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης συστημάτων και του προγραμματισμού.

12.Computer, Automated Teller, and Office Machine Repairers

Επιδιορθώνει, συντηρεί ή εγκαθιστά υπολογιστές, συστήματα επεξεργασίας κειμένου, μηχανήματα αυτόματων τηλεφωνητών και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, όπως μηχανήματα φαξ.

13.Computer-Controlled Machine Tool Operators, Metal and Plastic

Λειτουργεί μηχανές ελεγχόμενες από υπολογιστή ή ρομπότ, οι οποίες αναλαμβάνουν εργασίες σε μεταλλικά ή πλαστικά τεμάχια.

14.Network and Computer Systems Administrators

Εγκαθιστά, σχηματίζει και υποστηρίζει τοπικά δίκτυα, WAN, και Internet συστήματα ή τμήματα δικτύων. Υποστηρίζει εξοπλισμό και λογισμικό δικτύων. Παρακολουθεί και ελέγχει το δίκτυο ώστε να διασφαλίζεται διαθεσιμότητα προς όλους τους χρήστες του συστήματος και εκτελεί την απαραίτητη συντήρηση. Μπορεί να εποπτεύει άλλους ειδικούς υποστήριξης δικτύου, να συντονίζει και να εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας δικτύων.

15.Network Systems & Data Communications Analysts

Αναλύει, σχεδιάζει, ελέγχει και αξιολογεί συστήματα δικτύων , όπως LAN, WAN, Internet, Intranet και άλλα συστήματα επικοινωνίας. Αναλαμβάνει πρότυπη σχεδίαση δικτύου, ανάλυση, και σχεδιασμό. Ερευνά και συστήνει το απαραίτητο λογισμικό και εξοπλισμό δικτύων και επικοινωνίας δεδομένων. Περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα τηλεπικοινωνίας, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Μπορεί να εποπτεύει στους προγραμματιστές.

16.DataBase Administrators

Συντονίζει τις αλλαγές στις βάσεις δεδομένων, ελέγχει και παρέχει τη γνώση της βάσης σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μπορεί να σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας των βάσεων δεδομένων.

17.Desktop Publishers

Μορφοποιεί το δακτυλογραφημένο κείμενο και τα γραφικά, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα προκειμένου να ετοιμάσει έτοιμο έντυπο υλικό.