Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2009)

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόταση του Π.Ι που υποβλήθηκε το 2009.
Η παραπάνω πρόταση είναι επίκαιρη γιατί σε λίγες μέρες θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη Τεχνική Εκπαίδευση.
Ενδιαφέρον επίσης έχει η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) που μπορείτε να δείτε εδώ
Η παραπάνω έρευνα μεταξύ άλλων αναφέρει:
Μόνο το 35,1% των απασχολούμενων αποφοίτων ανέφεραν, 6 ½ χρόνια μετά την αποφοίτηση, ότι το αντικείμενο της εργασίας τους έχει μεγάλη ή αρκετή αντιστοιχία με την ειδικότητα που παρακολούθησαν στο ΤΕΕ” (σελίδα 95)

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com