Οταν τα ηλεκτρονικά μαθήματα έγιναν επιδοτούμενα προγράμματα

Λουκάς Βλάχος  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08:00 |  ΤΑ ΝΕΑ

Με την ίδια τσαπατσουλιά και προχειρότητα που γίνονται τα περισσότερα πράγματα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, ξεκίνησαν και τα ηλεκτρονικά μαθήματα (e-courses) στην πλειονότητα των ελληνικών πανεπιστημίων. Το υπουργείο Παιδείας, όταν βρέθηκε μπροστά στο θέμα «πώς να απορροφήσουμε τα χρήματα για τα ΕΣΠΑ στην εκπαίδευση;», αποφάσισε να «αναπτύξει»,  κυριολεκτικά σε μία νύχτα, σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ με χρήματα από τα ΕΣΠΑ τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Ετσι γίνεται η «ανάπτυξη» στην Ελλάδα. Το υπουργείο μοιράζει εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ και τα πανεπιστήμια στήνουν επιτροπές (πελατειακού χαρακτήρα με κάποια μέλη αμειβόμενα) για να «διεκδικήσουν» τα μη ανταγωνιστικά προγράμματα (ιδρυματικές πράξεις).

Τα εκατομμύρια, λοιπόν, έφθασαν στα πανεπιστήμια και μόνο το Αριστοτέλειο έχει υποσχεθεί χίλια μαθήματα με κόστος παραγωγής τους πάνω από 1 εκατ. ευρώ (περίπου 1.000 ευρώ το κομμάτι). Φαντάζομαι, για να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα, κάπου εκεί θα πρέπει να είναι η «παραγωγή» και στα υπόλοιπα ιδρύματα, οπότε θα βρεθούμε στο τέλος του 2015 (τότε θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ) με περίπου 20.000 ηλεκτρονικά μαθήματα! Τελικά, είναι να μην ξεκινήσουμε εμείς οι Ελληνες.
ΟΛΟ το άρθρο εδώ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com