Μεγάλες αλλαγές στο τρόπο προαγωγής και απόλυσης στο Λύκειο

“Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” αναφέρεται:

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Α’ , Β΄ και Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:
αα) κατά ποσοστό 50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και
ββ) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Γιά την Α και Β τάξη απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
Για την Γ τάξη απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10), καθώς και η επίτευξη μέσου όρου προφορικής και γραπτής βαθμολογίας ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών,ανεξαρτήτως του μέσου όρου της βαθμολογίας αυτού.Ο βαθμός του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και τηςπροφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του μαθητή.

Σχόλιο του διαχειριστή: Οι μαθητές της Γ Λυκείου που θα επιλέξουν την κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών δεν διδάσκονται καθόλου Μαθηματικά πώς θα γίνει η απόλυση τους;
Τα μαθήματα και οι κατευθύνσεις εδώ

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

9 − 7 =