Αυτονόμηση Λυκείου από εισαγωγικές

Γιαννης Ελαφρος,  εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η αυτονόμηση του Γενικού Λυκείου από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΤΕΙ τίθεται για μία ακόμα φορά ως στόχος, αλλά οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις» μπορεί να προκαλέσουν νέο γύρο έξαρσης της παραπαιδείας και μάλιστα από την Α΄ Λυκείου. Ο λόγος είναι ότι στην τελική βαθμολογία για την είσοδο στις πανεπιστημιακές σχολές θα συνυπολογίζονται εκτός από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και οι βαθμοί των απολυτηρίων και των τριών τάξεων του λυκείου. Βεβαίως, θα συμμετέχουν με διαφορετικό συντελεστή. Συγκεκριμένα, ο βαθμός της Α΄ Λυκείου θα πολλαπλασιάζεται με το 0,5, της Β΄ Λυκείου με το 0,7 και της Γ΄ Λυκείου με το 0,9. Στη συνέχεια θα αθροίζονται και θα διαιρούνται με το τρία. Παρά τον διαφορετικό συντελεστή, είναι φανερό ότι τα παιδιά που επιθυμούν να περάσουν στο πανεπιστήμιο και ειδικά στα τμήματα με αυξημένη ζήτηση θα στραφούν στη συλλογή βαθμών σε όλα τα μαθήματα από την Α΄ Λυκείου. Κοινώς στη βαθμοθηρία, με την παραπαιδεία να είναι ο δίδυμος αδελφός της. ΟΛΟ το άρθρο εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή. Αφού  για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΤΕΙ θα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί στις τάξεις του Λυκείου δεν προκύπτει από που προκύπτει η “Αυτονόμηση Λυκείου από εισαγωγικές”;

1 thought on “Αυτονόμηση Λυκείου από εισαγωγικές

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com