Ανοιχτό Πανεπιστήμιo: 10.000 νέες θέσεις

Συνολικά 10.000 νέους φοιτητές θα δεχθεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Εξ αυτών οι 4.890 θα εισαχθούν σε προπτυχιακά προγράμματα και οι υπόλοιποι 5.110 στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ειδικότερα, ο αριθμός των θέσεων στα προπτυχιακά προγράμματα κατανέμεται ως εξής: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 200, Πληροφορική 1.000, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1.500, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1.100, Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.000, Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 90. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού θέσεων θα εισαχθούν υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009.
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Εκπαίδευση Ενηλίκων 180, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 120, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 75, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 45, Σπουδές στην Εκπαίδευση 670, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 90, Διασφάλιση Ποιότητας 370, Διαχείριση Αποβλήτων 280, Διαχείριση Τεχνικών Εργων 320, Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 45, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 60, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 80, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 100, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Εργων Υποδομής 120, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 140, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 35, Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 90, Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού 60, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ 450, Διοίκηση Μονάδων Υγείας 395, Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 400, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 390, Τραπεζική 445, Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 60, Σχεδιασμός φωτισμού – Πολυμέσα 60, Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα 30. Επίσης, θα δοθούν 511 θέσεις (ποσοστό 10%) επιπλέον για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα προγράμματα.
Πόσο κοστίζουν τα προγράμματα
Το κόστος σπουδών προσδιορίζεται ανά θεματική ενότητα στα 550 ευρώ στα προπτυχιακά προγράμματα και στα 700 ευρώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα (πάροδος Αριστοτέλους 18) στα μέσα Δεκεμβρίου.

πηγή

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com