Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες”

Πληροφορίες Εγγραφών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 23-07-2012
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
2013-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).

Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

Αίτηση  

Ο υποψήφιος συμπληρώνει αίτηση, και μαζί με αυτήν καταθέτει:

1.         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

2.         Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ  (Για τίτλους της αλλοδαπής)

3.         Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4.         Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

5.         Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

6.         Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος

7.         Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας

8.         Συστατικές επιστολές

9.         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος

10.       Πρόσφατη φωτογραφία

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν από 2 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

1. Προπτυχιακές Σπουδές και Βαθμός Πτυχίου (50%) 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας κ.τ.λ), Πολυτεχνείου και Ιατρικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ Ν&Ν θα πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας όπου συµπεριλαµβάνεται ο βαθµός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6.5).

2. Μαθήματα Κατεύθυνσης και Διπλωματική Εργασία (20%) 

Για όλους τους υποψήφιους λαµβάνεται υπόψη η βαθμολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που σχετίζονται µε το ΔΠΜΣ.

3. Προσωπική συνέντευξη (20%) 

Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη, το πρόγραμμα της οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Ν&Ν.

4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Ερευνητική Εμπειρία και Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (10%)

5. Συστατικές Επιστολές 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.

6Ξένη Γλώσσα 

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι έγκυρων πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency), εξετάζονται στην ικανότητα τους να µεταφράζουν επιστημονικά κείµενα, την οποία διενεργεί το ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων. Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τµήµατος Φυσικής

54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 998550

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ Ν&Ν, Τμήμα Φυσικής

Κα. Ελένη Φιλιππούση, τηλ. 2310998952 / 998550

Διευθύνσεις Ιστοσελίδων

Τµήµα Φυσικής: http://www.physics.auth.gr

ΔΠΜΣ Ν&Ν: http://nn.physics.auth.gr

Αρχεία για Download

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com