Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄) για τις πανελλαδικές 2014

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση εδώ (ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ)

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄) έτους 2014 εδώ (ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο)

Για τα ΓΕΛ να επισημανθούν τα παρακάτω:

@Σύμφωνα με την με αριθμ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 (ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012) κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015», και σχετικά έγγραφα των αρμόδιων Υπουργείων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εισάγονται ιδιώτες.

@ Όσον αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014.

@Στο Νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), που ψηφίστηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα στην παράγραφο 33 του άρθρου 39 καθορίστηκε εκ νέου η διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. Για την ερμηνεία της νέας ρύθμισης εκδόθηκε και σας απεστάλη η Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(ΑΔΑ:ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) σχετική εγκύκλιος. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όσοι συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μία φορά και μόνο το για το έτος που έπεται του έτους της τελευταίας εξέτασης τους. Επομένως, το 2014 μπορούν να συμμετέχουν στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, μόνο όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013.
Αξίζει να δείτε και τον πίνακα εδώ με τα μαθήματα και τους συντελεστές ανά πεδίο.

Για τα ΕΠΑΛ να επισημανθούν τα παρακάτω:

Όσον αφορά την εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυμίζουμε τη Φ.251/142167/Β6/3-10-2013(ΑΔΑ:ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) σχετική εγκύκλιό μας, με την οποία διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα για εισαγωγή με το 10% χωρίς νέα εξέταση ισχύει μόνο για ένα έτος (το αμέσως επόμενο) μετά την τελευταία εξέταση, διατηρώντας τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτή των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.
Το 10% δίνεται για πρώτη φορά στα ΕΠΑΛ.
Για τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα ΓΕΛ.

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

thirteen − seven =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here