Κοροϊδία

Κοροϊδία

Το εξάμηνο χάθηκε ουσιαστικά για τους φοιτητές των δύο ιστορικών ΑΕΙ της πρωτεύουσας. Τεράστια είναι η ευθύνη όλων όσοι έπαιξαν ρόλο σε αυτήν τη μοιραία εξέλιξη. Κάποιοι πιστεύουν ότι συνιστά λύση να μη χαθεί τυπικά το εξάμηνο και να υπάρξει διπλή εξεταστική περίοδος. Πρόκειται περί κοροϊδίας, η οποία θα απαξιώσει ακόμη περισσότερο τα πανεπιστήμιά μας. Το εξάμηνο χάθηκε γιατί δεν μπορεί κάποιος να δίνει εξετάσεις σε μαθήματα τα οποία ουδέποτε διδάχθηκε. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος όσοι θεωρούν ότι με αυτές τις μεθοδεύσεις και πατέντες θα αποσείσουν τις ευθύνες τους για το έγκλημα που συνετελέσθη εις βάρος των νέων παιδιών, τα οποία το μόνο που ήθελαν ήταν να αρχίσουν οι σπουδές τους.

via kathimerini.gr | Κοροϊδία.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com