Βάσεις 2019

Πανελλαδικές 2019

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
////////////////////
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ΠΑΝΕΛ.2019
///////////
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_ΠΑΝΕΛ.2019
//////////
Κυπρίων για Ελληνικά ΑΕΙ. Οι Κύπριοι διεκδικούν το 10% των συνολικών θέσεων . π.χ για το τμήμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ του ΕΚΠΑ οι συνολικές θέσεις το 2019 ήταν 170. Στους Κυπρίους υποψηφίους δόθηκαν 10%*170=17 θέσεις.
Πληγεισών από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
///////////
Αθλητές με διακρίσεις
///////////////
Σοβαρές Παθήσεις (κατηγορία 5%)
///////////////
ΣΤΡΑΤΟΣ
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών, του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της παραγράφου 1α του άρθρου 11 του Ν.3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας
β. Των παραγράφων 1β του άρθρου 11 του Ν.3648/2008 που αφορούν:
(1) Τέκνα – αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεως τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. (4). Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παραγράφου 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο. γ. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997, όπως ισχύει. δ. Του άρθρου του Ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών).

AEN
(οι αριθμοί εισακτέων είναι από την προκήρυξη του 2017, τα ποσοστά παραμένουν σταθερά )
2.1. σε ποσοστό 10%, ήτοι 99 Έλληνες σπουδαστές/στριες (52 Πλοίαρχοι και 47 Μηχανικοί), υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων.
2.2. σε ποσοστό 3% , ήτοι 31 Έλληνες σπουδαστές/στριες (16 Πλοίαρχοι και 15 Μηχανικοί), υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.
2.3. σε ποσοστό 2%, ήτοι 20 Έλληνες σπουδαστές/στριες (11 Πλοίαρχοι και 09 Μηχανικοί), υποψηφίων
(α)ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
(β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδική κατηγορία του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016
α. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου.
β. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
γ. Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.
δ. Τα τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
ε. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία.
στ. Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Στον συνολικό αριθμό εισακτέων ανά Σχολή, περιέχονται Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20
του ν. 4532/2018, ως ακολούθως:
α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή
θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει
συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.
β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας
αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή
ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,
εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα
από τις οικείες διατάξεις προσόντα.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην
οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες
υποψηφίων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους
στο διαγωνισμό. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα
τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης
παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com