Νόμος 2909/2001
http://www.daskalos.edu.gr/pix/line.gif

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ʼρθρο 1
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

"13. α) Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, εκτός του απολυτηρίου της παραγράφου 5, χορηγείται και "Βεβαίωση", στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί του αποφοίτου που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προσδιορίζεται από τον προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό των τελικών εξετάσεων και με συντελεστές βαρύτητας για κάθε βαθμό. Ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυτών αποτελεί το βαθμό πρόσβασης της τάξης για τον απόφοιτο. Ο γενικός βαθμός πρόσβασης προσδιορίζεται κατά 30% από το βαθμό πρόσβασης της προτελευταίας τάξης και κατά 70% από το βαθμό πρόσβασης της τελευταίας τάξης. Στην περίπτωση που ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης είναι μικρότερος ή ίσος του βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης δεν λαμβάνεται υπόψη και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο βαθμός πρόσβασης της τελευταίας τάξης.

β) Ο κάτοχος απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να διαμορφώσει νέο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καταθέτει στο οικείο λύκειο μαζί με τη σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση, η οποία αντικαθίσταται κάθε φορά με νέα. Ο γενικός βαθμός πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης των ανωτέρω μαθημάτων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η επίδοση στις τελευταίες αυτές γραπτές εξετάσεις.

γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης, η διάρκεια ισχύος της, οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και γραπτού βαθμού, ειδικότερα σχετικά θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων."

2. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"1. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), του Πανεπιστημίου Κύπρου, της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.I., των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σ.Τ.Ε., χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σ.Τ.Ε., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, εφόσον:

i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ή

ii) Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%.

iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής, εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες διενεργούνται στα ειδικά μαθήματα και μόνο για τις σχολές ή τα τμήματα, για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, απαιτείται τέτοια εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

δ) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείμενες ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων του άρθρου αυτού και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής σπουδαστών που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου στοιχείου δ' που εφαρμόζονται αναλόγως.

2. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Λύκειο, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο κατ' ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών. Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο υποψήφιος που μεταξύ των τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.
β) Η επιλογή των υποψηφίων για τα τμήματα που δήλωσαν προτίμηση γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της Βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και του βαθμού της δοκιμασίας δεξιοτήτων, εφόσον διεξάγεται, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε τμήματος που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 περίπτωση α' στοιχείο i και 7 του παρόντος άρθρου. Για τα τμήματα ή τις σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

3. α) i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ii) Οι κάτοχοι απολυτηρίου: αα) Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικού από αυτό του Ενιαίου Λυκείου και ββ) Ενιαίου Λυκείου, που τους χορηγήθηκε με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, μπορούν, μετά από τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, να αποκτήσουν τη βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τη γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην περίπτωση αυτήν.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, καθορίζονται τα τμήματα και οι σχολές για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησής τους, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: i) των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων ελληνικών λυκείων, ii) των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων ελληνικών λυκείων, iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό, iv) των αλλοδαπών - αλλογενών, v) των υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών, vi) των Κυπρίων, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου, εφόσον δεν επιλέξουν την συμμετοχή τους στην ανωτέρω iii κατηγορία, vii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α'), viii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') και ix) των υπαγομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο vii του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α') και του άρθρου 12 του Ν. 2640/1998. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α'), διατηρούνται σε ισχύ για την εφαρμογή της ανωτέρω ix περίπτωσης.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες, τα ποσοστά των θέσεων ανά κατηγορία, τα αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαδικασίες επιλογής, ο τρόπος και οι διαδικασίες εξέτασης στην περίπτωση που υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις, η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επιλογή των εισαγομένων, οι σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά κατηγορία, τα εξεταζόμενα μαθήματα όταν υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις, οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράψου. Με την απόφαση μπορεί να ορίζονται χρονικά διαστήματα που παρέχονται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού σε όσους υπάγονται στις ειδικές αυτές κατηγορίες συνολικώς ή ανά κατηγορία, ως και χωριστό ποσοστό θέσεων για τους υποψηφίους των κατηγοριών iii και iv της ανωτέρω περίπτωσης α', οι οποίοι αποφοίτησαν από λύκεια με πρόγραμμα σπουδών χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') εφαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των στοιχείων i, ii και iii της ανωτέρω περίπτωσης α'.

5. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου λυκείου, που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα ή σχολή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους από το Ενιαίο Λύκειο ή αυτού που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου την τελευταία φορά, μπορούν, όσες φορές το επιθυμούν:

i) Είτε να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος ή σχολής της παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα μαθήματα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου και στα τυχόν ειδικά μαθήματα, ως και στις πρακτικές δοκιμασίες, στις οποίες υποβάλλονται κάθε φορά που είναι υποψήφιοι

ii) Είτε να επανεξεταστούν, όποιο έτος επιθυμούν, σε όλα τα μαθήματα της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται το αντίστοιχο έτος σε εθνικό επίπεδο, διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς, ώστε να διαμορφώσουν νέους μέσους όρους κατά μάθημα για τον υπολογισμό του βαθμού της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 και κρίνονται μαζί με τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου του έτους επανεξέτασής τους. Επίσης επανεξετάζονται κάθε φορά στα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες που απαιτούνται για τις σχολές που δηλώνουν προτίμηση. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία εξέτασή τους.

β) Οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α' στοιχείο ii ισχύουν αναλόγως και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 περίπτωση β' και για τους κατόχους απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, για οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησής τους, ως και τους κατόχους απολυτηρίου παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου."

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 προστίθεται η φράση: "καθώς και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα και ο τρόπος συγκρότησής τους."

 1. α) Όσοι αποφοίτησαν από ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο το σχολικό έτος 1999-2000 μπορούν να επανεγγραφούν και για το σχολικό έτος 2000-2001 στο λύκειο που αποφοίτησαν και να παρακολουθήσουν από την αρχή την τελευταία τάξη του λυκείου αυτού ή να μετεγγραφούν σε άλλο ημερήσιο λύκειο, προκειμένου να αποκτήσουν νέο τίτλο λυκείου. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται ο προσωρινός τίτλος που τους είχε χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α').
 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης α' εφαρμόζονται αναλόγως και όταν πρόκειται για εσπερινά ή εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια κατά περίπτωση.
 3. Απόφοιτοι ή μαθητές της Γ' τάξης ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου, που έχουν τυχόν μετεγγραφεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2000-2001 στη Δ' τάξη εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, επιλέγουν με δήλωσή τους, που υποβάλλεται στο οικείο λύκειο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: i) είτε την κατάταξή τους στη Γ' τάξη εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, ii) είτε την ανάκληση της μετεγγραφής τους και τη φοίτησή τους στην Γ' τάξη ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου, iii) είτε τη συνέχιση της φοίτησής τους στη Δ' αυτή τάξη χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ii του στοιχείου β' της παραγράφου 1, iv) είτε, αν πρόκειται για αποφοίτους, τη χορήγηση από το λύκειο αποφοίτησής τους οριστικού απολυτηρίου με βάση το προσωρινό που τους είχε αρχικά χορηγηθεί.
 4. Η επιλογή για τις αντίστοιχες θέσεις των υποψηφίων της παραγράφου 5 περίπτωση α' στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται με βάση τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει κατά το έτος αποφοίτησης τους από το Ενιαίο Λύκειο, αν πρόκειται για αποφοίτους του σχολικού έτους 1999-2000 ή του έτους κτήσης της πιο πρόσφατης Βεβαίωσης, αν ο υποψήφιος έχει επανεξεταστεί ή είναι απόφοιτος επόμενων σχολικών ετών. Τυχόν θέσεις του προβλεπόμενου ποσοστού που δεν καλύπτονται από τους υποψηφίους αυτούς του στοιχείου i που προαναφέρθηκε μπορούν να μεταφέρονται και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων του επόμενου στοιχείου ii της ίδιας περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Κατά το έτος 2001 οι υποψήφιοι της παραγράφου 5 περίπτωση α' στοιχείο i του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να εξεταστούν μόνο στα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται σε σχολές προτίμησής τους. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία αυτή εξέτασή τους.

5. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου, ημερήσιου, εσπερινού ή εκκλησιαστικού, που δεν έλαβαν απολυτήριο λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000 επειδή υστέρησαν σε ορισμένα μαθήματα, μπορούν το σχολικό έτος 2000-2001:

 1. Να λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και σε όσα, από αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, υστέρησαν. Όσοι από αυτούς αποκτήσουν απολυτήριο μπορούν να είναι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να λάβουν μέρος για την απόκτηση του απολυτηρίου στις τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2000-2001 και μόνο στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από το σύλλογο διδασκόντων του Λυκείου που φοίτησαν. Ο τίτλος που χορηγείται στους αποφοίτους της περίπτωσης αυτής αναγράφει ότι εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. Όσοι λάβουν απολυτήριο με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση α' στοιχείο ii του άρθρού 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης των Ενιαίων Λυκείων, που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό στο οποίο φοιτούν επειδή το λύκειό τους δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση των δύο σχολείων και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και το ύψος των καλυπτόμενων ημερησίως δαπανών ανά μαθητή και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 1. α) Στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων των λυκείων και των Τ.Ε.Ε. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, χορηγείται αποζημίωση για τη μη χρήση μέρους των θερινών διακοπών τους, που ορίζεται ίση με το 1/30 των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους για κάθε ημέρα απασχόλησής τους.
 2. Στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους επιστάτες και στις καθαρίστριες σχολείων που απασχολούνται στις προαναφερόμενες διαδικασίες τα Σάββατα και τις Κυριακές κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο καταβάλλεται πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 75% του 1/30 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε ημέρα απασχόλησής τους.
 3. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εμπίπτουν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις ανωτέρω διαδικασίες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πανελλαδικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 1999-2000, καθώς και για τις ίδιες εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2000.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 6. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως ισχύουν, καταργούνται.
 7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'), προστίθενται τα ακόλουθα:
 8. "Μηνιαίως το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των συνολικών αποδοχών του προσωπικού αυτού, όπως αυτές προκύπτουν από τις τακτικές αποδοχές και το κίνητρο απόδοσης τον αντίστοιχο μήνα."
 9. 1. α) Από το σχολικό έτος 2000-2001 στους αποφοίτους Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. χορηγείται κατόπιν εξετάσεων πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση γ' του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'). Οι εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του οικείου Τ.Ε.Ε..
 10. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002 και 2002-2003 η εισαγωγή κατόχων πτυχίου Β' κύκλου σπουδών ημερήσιων Τ.Ε.Ε. και πτυχίου ειδικότητας των πρώην Τ.Ε.Λ., που δεν εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 σε αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι. γίνεται ύστερα από εισιτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, από αυτά που διδάσκονται στο Β' κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ε., από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας και το τρίτο μπορεί να είναι γενικής παιδείας ή ειδικότητας. Οι αντίστοιχοι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου σπουδών εσπερινών Τ.Ε.Ε. εξετάζονται σε δύο μαθήματα γενικής παιδείας. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι. γίνεται, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σε ποσοστό θέσεων του αριθμού εισακτέων στα Τ.Ε.Ι. χωριστό για τους υποψηφίους από ημερήσια και εσπερινά Τ.Ε.Ε., που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 11. απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής και ειδικότερα: τα αντίστοιχα τμήματα Τ.Ε.Ι. κατά ειδικότητα Τ.Ε.Ε., τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασής τους, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, οι συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων, ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η συγκρότηση των αναγκαίων εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων και των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α) ισχύουν αναλόγως και για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 13. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 37 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') καταργούνται. Όσοι εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι., ενεγράφησαν και παρακολούθησαν το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που καταργούνται, εγγράφονται στο αντίστοιχο Τμήμα Τ.Ε.Ι. το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
 14. Το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 στοιχείο δ' του άρθρου 19 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 15. Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.."

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 1. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά μπορούν να εγγραφούν στο Α' έτος του Α' κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε.."

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από το σχολικό έτος 2001-2002.

10. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) είναι ότι τα κριτήρια προτεραιότητας της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ για την εισαγωγή στα λοιπά τμήματα ή σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ii της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο στα τμήματα ή τις σχολές αυτές.

11. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000, που απέκτησαν το απολυτήριό τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α), εισάγονται σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ως υπεράριθμοι του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001, κατόπιν αιτήσεώς τους σε σχολή ή τμήμα της προτίμησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου εισαχθέντος το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στη σχολή ή το τμήμα αυτό. Ο υπολογισμός των μορίων για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Φ.152/Β6/198/2000 (ΦΕΚ 472 Β) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εγγράφονται στο τμήμα επιλογής τους το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης, η προθεσμία εγγραφής τους στη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

12. Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων εσπερινών Ενιαίων Λυκείων μπορούν, χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ζητήσουν να μην εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της οικείας τάξης. Οι διατάξεις της περίπτωσης ii της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 καταργούνται

ʼρθρο 2
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

1. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.), το οποίο προβλέπεται από το π.δ. 9/1985 (ΦΕΚ 6 Α), τα άρθρα 10 του Ν. 1771/1988 και 112 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159Α), μετονομάζεται σε "Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών" (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

2. Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Πάτρα, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις κείμενες διατάξεις, έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Σκοποί του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι:

 1. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην τεχνολογία λογικού και υλικού υπολογιστών, τα δίκτυα και τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ).
 2. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπολογιστική και δικτυακή τεχνολογία για όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες μετάβασης στην ΚτΠ.
 3. Η στήριξη της εκπαίδευσης και κάθε μορφής κατάρτισης σε σχέση με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής και των δικτύων, καθώς και την αξιοποίηση της ΚτΠ.
 4. Η στήριξη της παραγωγής, των υπηρεσιών και εν γένει της κοινωνίας στα θέματα της ΚτΠ.
 5. Η ανάπτυξη τεχνολογίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
 6. Η παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών ειδικότερα προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γενικότερα προς το Δημόσιο, φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους κοινωνικούς φορείς, σε θέματα μετάβασης της χώρας στην ΚτΠ.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ακόμη μπορεί να ιδρύει παραρτήματά του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να λαμβάνει δάνεια και να χορηγεί μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές υποτροφίες.

4. Έσοδα του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι τα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων προς τρίτους, οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι δωρεές κάθε είδους και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του. Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. επιχορηγείται έναντι των υπηρεσιών που προσφέρει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου μέχρι την κάλυψη ποσοστού έως 30% των ετήσιων λειτουργικών του δαπανών. Επίσης επιχορηγείται και από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου. Η συμμετοχή του σε κοινοτικές δράσεις ή προγράμματα κοινοτικού πλαισίου στήριξης είναι δυνατή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

5. Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό δράσης, ο οποίος συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τα εν γένει οικονομικά του στοιχεία κατά το χρόνο υποβολής και απολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνει ή τροποποιεί με απόφασή του τον ανωτέρω σχεδιασμό δράσης το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

6. Η οικονομική διαχείριση του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την παράγραφο 9, ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. α) Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. διοικείται από τον Διευθυντή και το Συμβούλιο:

 1. Ο Διευθυντής επιλέγεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος εκδίδει σχετική προκήρυξη, την οποία δημοσιεύει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, μία της Θεσσαλονίκης και μία της Πάτρας. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να λάβουν μέρος διακεκριμένοι Έλληνες ή υπήκοοι χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστήμονες της Πληροφορικής, οι οποίοι έχουν υψηλού επιπέδου πολυετή ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία πρέπει να είναι σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι. της χώρας ή του εξωτερικού. Η επιλογή γίνεται ύστερα από εισήγηση ειδικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο πρυτάνεις Α.Ε.Ι., ο ένας εκ των οποίων είναι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και τρεις επιφανείς Έλληνες επιστήμονες της Πληροφορικής, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η επιλογή γίνεται για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο Διευθυντής είναι και Πρόεδρος του Συμβουλίου.
 2. Το Συμβούλιο συγκροτείται από εννιά μέλη, αποτελείται από τον Διευθυντή ως Πρόεδρο, έναν Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και έξι μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή, η οποία περιλαμβάνει αριθμό δέκα τουλάχιστον προτεινόμενων μελών. Τα μέλη αυτά είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής κατά προτίμηση τμημάτων Πληροφορικής ή Τομέων Πληροφορικής συναφών Τμημάτων, Ερευνητές Α' ή Β' βαθμίδας ή Διευθυντές παραγωγικών μονάδων του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.. Με πρόταση του Διευθυντή, ένα από τα μέλη αυτά μπορεί, με απόφαση του Συμβουλίου, να ορισθεί Αναπληρωτής Διευθυντής, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθυντή και ασκεί τις αρμοδιότητες που αυτός του ορίζει. Η θητεία των μελών αυτών του Συμβουλίου είναι πενταετής.
 3. Η αμοιβή και τα έξοδα παράστασης του Διευθυντή, των μελών του Συμβουλίου και του Αναπληρωτή Διευθυντή ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ανατίθενται απευθείας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. καθήκοντα επιστημονικού - τεχνικού συμβούλου σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ή σε σχετικά με το σκοπό του έργα έρευνας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, μελετών και διαχείρισης ή καθήκοντα φορέα υλοποίησης τελικού δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα σε τέτοια έργα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φορέων που υπάγονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατή η ανάλογη εφαρμογή της διάταξης αυτής και σε άλλα Υπουργεία ή φορείς που υπάγονται σε αυτά.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η περαιτέρω εξειδίκευση ή σχετική επέκταση των σκοπών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., και η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τον έλεγχο της διαχείρισής του, τις αποσπάσεις σε αυτό προσωπικού και, σε περίπτωση διάλυσης, τον τρόπο εκκαθάρισης και την τύχη της περιουσίας που τυχόν έχει

10. Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Α.I.Τ.Υ. και των παραρτημάτων, οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η χορήγηση υποτροφιών, η συνεργασία με άλλους φορείς, οι κατηγορίες και οι θέσεις του προσωπικού, τα προσόντα του, ο τρόπος πρόσληψης, οι εργασιακές του σχέσεις, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του και η εν γένει υπηρεσιακή και πειθαρχική του κατάσταση και γενικώς η ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και των παραρτημάτων του ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) που συντάσσει το Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθυντή και, με δικαίωμα τροποποίησης, εγκρίνουν με κοινή τους απόφαση οι υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο κανονισμός μετά την έγκρισή του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. α) Τα όργανα του νομικού προσώπου που μετατρέπεται συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως όργανα του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις αντίστοιχες θέσεις σε αυτά τα ατομικά ή συλλογικά όργανα εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή του Διευθυντή ή τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. κατά περίπτωση, οπότε παύονται αυτοδικαίως και χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
 2. Το προσωπικό που απασχολείται, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο νομικό πρόσωπο που μετατρέπεται συνεχίζει, με την ίδια έννομη σχέση, ως προσωπικό του Ε.Α.I.Τ.Υ.. Οι Ερευνητές, που καθίστανται πλέον Ερευνητές του Ε.Α.I.Τ.Υ., δεν κατέχουν μόνιμη θέση και είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τους Ερευνητές των ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι σχετικές με τους Ερευνητές διατάξεις του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και προς αυτούς. Οι Ερευνητές του Ε.Α.I.Τ.Υ. μπορούν, με τη συναίνεση του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., να αναλαμβάνουν διδακτικό έργο σε ερευνητικά κέντρα ή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Α.I.Τ.Υ. μπορούν να αποσπώνται σε αυτό, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9.
 4. Τα θέματα αμοιβών, εξόδων παράστασης και μετακίνησης του προσωπικού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ..

12. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 και του Ε.Κ.Λ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, κανονισμοί και αποφάσεις που ισχύουν σήμερα και αφορούν το νομικό πρόσωπο που μετατρέπεται, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας κατά το διάστημα αυτό αντιμετωπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Ε.Α.I.Τ.Υ..

ʼρθρο 3
Θέματα Λαϊκής Επιμόρφωσης

1. Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. ε' του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), μετονομάζεται σε "Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων" (Γ.Γ.Ε.Ε.). Όπου αναφέρεται Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ή Γενικός Γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων αντίστοιχα.

2. Στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. υπάγονται ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση, σε εθνικό επίπεδο και στον απόδημο ελληνισμό, ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση και ιδίως:

 1. Η βασική εκπαίδευση ενηλίκων (αλφαβητισμός - συμπλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
 2. Η γενική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων (συνεχιζόμενη κατάρτιση - κατάρτιση και επιμόρφωση ειδικών κοινωνικών ομάδων - εκμάθηση ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας - νέες τεχνολογίες κ.λπ.).
 3. Η Κοινωνική - Πολιτιστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (εκπαίδευση - επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού - υγείας - περιβάλλοντος και ενημέρωση σε κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά θέματα).
 4. Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση, η σύνδεση και συνεργασία με τα εκάστοτε συστήματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και η εκπαίδευση εκπαιδευτών.
 5. Η ευθύνη για τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997. Όπου στις διατάξεις του νόμου που προαναφέρθηκε αναγράφεται Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔ.ΕΚ.Ε.) νοείται εφεξής η Γ.Γ.Ε.Ε..
 6. α) ΤΟ Ι.Δ.ΕΚ.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α), υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε. ).
 7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του Ν. 2327/1995 αναριθμείται σε 15 και οι παράγραφοι 2 έως 8 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 8. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση.
 9. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής.
 10. ΤΟ Δ.Σ. ορίζεται από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ι.Δ.ΕΚ.Ε..
 11. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο.
 12. Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γ.Γ.Ε.Ε. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών, β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, γ) έσοδα από άλλες πηγές.
 13. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Ινστιτούτο.
 14. Η Γ.Γ.Ε.Ε. μπορεί να αναθέτει απευθείας στο Ινστιτούτο έργα, προγράμματα και μελέτες.
 15. Το Ινστιτούτο απολαμβάνει όλων των προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου πλην των φορολογικών απαλλαγών.
 16. Είναι δυνατή η απασχόληση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο Ινστιτούτο.
 17. Η πρόσληψη επιμορφωτών, έκτακτου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων, γίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.
 18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του Ι.Δ.ΕΚ.Ε, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Ινστιτούτου, τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, η οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, τα θέματα πρόσληψης προσωπικού και απασχόλησης υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η διαδικασία κατάρτισης και το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ειδικότερα θέματα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου.
 19. Τα θέματα αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των αμοιβών του Γενικού Διευθυντή ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 20. Διατάξεις που ορίζουν άλλως τα θέματα δομής, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καταργούνται."

4. Οι επιμορφωτές των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.. Οι εργοδοτικές υποχρεώσεις βαρύνουν τις Ν.Ε.Λ.Ε. και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα θέματα και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ʼρθρο 4
Εθνικό Παρατηρητήριο

1. Ιδρύεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς "Εθνικό Παρατηρητήριο" για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο στο εξής αναφέρεται ως "Παρατηρητήριο". Έργο του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192 Αι, η οποία στο εξής αναφέρεται ως "Σύμβαση". Στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου, προς πραγματοποίηση του έργου του, περιλαμβάνονται ιδίως:

α. Η οργάνωση κέντρου τεκμηρίωσης για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών, νομοθετικών, νομολογιακών, βιβλιογραφικών και λοιπών σχετικών δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

β. Η ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, όπως UNICEF και UNESCO και μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, καθώς και το συντονισμό των δράσεών τους.

γ. Η μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας για την παιδική ηλικία και η εισήγηση στην Κυβέρνηση, μέσω των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων με σκοπό την εναρμόνισή της προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

δ. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων που αφορούν την παιδική ηλικία.

ε. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού.

στ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τις αρχές της Σύμβασης και την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στην προσπάθεια για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους.

ζ. Η σύνταξη και διαρκής ενημέρωση οδηγού δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στα παιδιά.

η. Η κατάθεση ετήσιου εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, που θα υποβάλλονται στη Διυπουργική Επιτροπή για τη Νεολαία, καθώς και της έκθεσης ανά πενταετία στην "Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού" που προβλέπεται στη Σύμβαση.

 1. α) Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτεί με απόφασή του πενταμελή επιστημονική επιτροπή, στο εξής καλούμενη "Επιτροπή", η οποία έχει την ευθύνη της εκπλήρωσης των στόχων του Παρατηρητηρίου. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο πρόεδρός της. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη επιλέγονται μεταξύ μελών Δ.Ε.Π.Α.Ε.Ι. και Ε.Π.Τ.Ε.Ι., ειδικών επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων με αναγνωρισμένη δραστηριότητα και εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων και εκπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η Επιτροπή συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου της ή του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, να παρίστανται εκπρόσωποι αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν δράση σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού. Οι ίδιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν στο Παρατηρητήριο εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής της Σύμβασης στους τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων τους.

3. Για την υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται Η πλήρωση των θέσεων γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση της Επιτροπής για την υποβολή υποψηφιοτήτων, με την οποία καθορίζονται Τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και την προσωπικότητά τους με δημόσια συνέντευξη. Οι επιλεγόμενοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η Επιτροπή καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου καλύπτονται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία του παρέχει επίσης πλήρη διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη.

ʼρθρο 5
Ρύθμιση θεμάτων Ο.Ε.Ε.Κ.


1. Η περίπτωση ιθ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2009/1992 αναριθμείται σε κα' και μετά την περίπτωση ιη' προστίθενται περιπτώσεις ιθ' και κ' ως ακολούθως:

 1. Η οργάνωση, η λειτουργία, ο καθορισμός του περιεχομένου σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και η μέριμνα για την επαγγελματική κατάρτιση πληθυσμιακών ομάδων σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του Δημοσίου και εφόσον του ανατίθεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου, Υπουργού.
 2. Η σύνδεσή του με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που γίνεται, ιδίως, με το σχεδιασμό, τη μέριμνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή, πλην των προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, εναλλακτικών προγραμμάτων κατάρτισης με χρήση καινοτομιών, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με ενημέρωση και δημοσιότητα, τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, το σχεδιασμό, τη μέριμνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή προγραμμάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ίδρυση και τη λειτουργία γραφείων διασύνδεσης που αναλαμβάνουν την οργάνωση της πρακτικής άσκησης, την υποστήριξη της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και την παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξής τους, το σχεδιασμό, τη μέριμνα, την οργάνωση και τη διεξαγωγή προγραμμάτων κινητικότητας και επαγγελματικής πληροφόρησης, προγραμμάτων προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας και προγραμμάτων ποιότητας και αξιολόγησης όλων των ανωτέρω δράσεων."

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 2817/2000, τροποποιείται ως εξής:

 1. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και ιδίως:".

3. Μετά το τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 2817/2000, προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 1. Για τα θέματα που ρυθμίζονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' επιτρέπεται παρέκκλιση όσον αφορά την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής και εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής των εξετάστρων, των διδάκτρων και των παραβόλων υπέρ του Ο.Ε.Ε.Κ., καθώς και τον τύπο βεβαίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, όταν αφορούν την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε ομάδες της περίπτωσης ιθ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2009/1992."

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι τριετής, πλην του προέδρου και του αντιπροέδρου αυτού, η θητεία των οποίων διαρκεί όσο χρόνο κατέχουν τη θέση του προέδρου και του αντιπροέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ., αντίστοιχα."

5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Κατά τα λοιπά, ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης που εκάστοτε ισχύουν."

6. Οι περιπτώσεις α', β', γ' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2009/1992, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 2817/2000, αντικαθίστανται ως εξής:

 1. Η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε.Κ., του παραρτήματος του Ο.Ε.Ε.Κ., των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ, και των Ι.Ε.Κ..
 2. Τα όργανα διοίκησης του παραρτήματος του Ο.Ε.Ε.Κ., των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., ο τρόπος επιλογής τους, οι αρμοδιότητές τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 3. Ο καθορισμός των θέσεων και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, με όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης το 45ο έτος κατά κλάδους, του μόνιμου δε κατά κατηγορίες και βαθμούς.
 4. τρόπος πρόσληψης, καθώς και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ., του παραρτήματος του Ο.Ε.Ε.Κ, των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., η σύσταση, συγκρότηση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων αυτών."
 5. Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Ο.Ε.Ε.Κ., του παραρτήματος του Ο.Ε.Ε.Κ., των περιφερειακών διευθύνσεων του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ.."

7. Στο άρθρο 11 του Ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες ή και όργανα των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. για πειθαρχικές παραβάσεις βεβαιώνονται και εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων."

9. Το κίνητρο απόδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 2009/1992 που καταβλήθηκε στο προσωπικό του Ο.Ε.Ε.Κ., καθώς και στους διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές των Ι.Ε.Κ., μετά την ισχύ του Ν. 2817/2000 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ως νομίμως καταβληθέν.

ʼρθρο 6
Λοιπά θέματα

  α) Συνιστάται στην Ακαδημία Αθηνών μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου με πάγια μηνιαία αμοιβή και με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Προέδρου και για ίδιο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Ο Νομικός Σύμβουλος γνωμοδοτεί σε ερωτήματα του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και χειρίζεται τις υποθέσεις αυτής ενώπιον παντός δικαστηρίου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή πάσης αρχής, παριστάμενος ενώπιον των δικαστηρίων, όταν απαιτείται, με έγγραφη εντολή του Προέδρου, η οποία υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου.

  Στη θέση του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών και ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών προσλαμβάνεται, με απόφαση του Προέδρου της και προηγούμενη γνώμη τριμελούς επιτροπής νομικών, μελών της Συγκλήτου, δικηγόρος στον ʼρειο Πάγο, ο οποίος δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση.

  α) Σε όσους μετέχουν ως μέλη, εισηγητές ή γραμματείς στις συνεδριάσεις του "Συμβουλίου αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" του άρθρου 10 του Π.δ.165/2000 (ΦΕΚ 149 Α) χορηγείται, από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, αμοιβή ανά συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις μηνιαίως, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τα μέλη των τριμελών επιτροπών της παραγράφου 12 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, εκτός του εισηγητή, και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις μηνιαίως.

  Στον Πρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου και τον αναπληρωτή του χορηγείται, από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με όμοια απόφαση.

  α) Συνιστώνται οι παρακάτω νέες θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων: αα) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέσεις τριακόσιες (300), ββ) στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέσεις τρεις χιλιάδες (3.000), γγ) στην κεντρική υπηρεσία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), θέσεις σαράντα (40).

  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τους οικείους Οργανισμούς ή Κανονισμούς λειτουργίας, κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις σε υφιστάμενους κλάδους μόνιμων υπαλλήλων των αντίστοιχων κατά περίπτωση ως άνω φορέων, καθώς και σε κλάδους πληροφορικής.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 2 περίπτωση ζ' και 15 παράγραφος 2 περίπτωση η' του Ν. 2530/ 1997 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 1. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:
 2. Πρύτανης, εκατόν πενήντα χιλιάδες ( 150.000) δραχμές.
 3. Αντιπρύτανης, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές.
 4. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές."
 5. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:
 6. Πρόεδρος, εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές.
 7. Αντιπρόεδρος, εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές.
 8. Διευθυντής Σχολής, εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.
 9. Προϊστάμενος Τμήματος, σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές."

5. Στους Προέδρους, στους Αντιπροέδρους και στα μη αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Διοικουσών Επιτροπών των Α.Ε.Ι. που δεν λειτουργούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α), όπως επίσης και των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων προσωρινής διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των ιδρυθησομένων Α.Ε.Ι., καταβάλλεται, για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών, κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του Ν. 2174/1993 (ΦΕΚ 210 Α) ισχύουν και για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001, 2001-2002 και 2002-2003.

7. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου μόνου του Ν. 1897/ 1939, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ,3 του Ν.Δ. 4113/ 1960 (ΦΕΚ 163 Α) και την παράγραφο 21 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. θητεία των μελών της επιτροπής λήγει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι να οριστούν τα νέα μέλη, τα παλαιά μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους."
 2. α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 2413/ 1996 (ΦΕΚ 124 Α) αντικαθίστανται ως εξής:
 3. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής:
 4. Ένας καθηγητής παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
 5. Ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), που ορίζεται με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Δ.Σ..
 6. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.
 7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
 8. Οι Πρόεδροι των κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωτές τους μέλη των ίδιων Συμβουλίων.
 9. Οι τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικεία κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 10. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα υπό στοιχεία ε' και στ' μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής όταν κρίνονται και αξιολογούνται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας."
 11. Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για δύο (2) έτη με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για άλλα δύο (2) έτη.
 12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η διαδικασία επανάκρισης των συντονιστών εκπαίδευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 16 παράγραφος 11 του Ν. 2413/1996.
 13. α) Οι αξιολογικοί πίνακες των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 11 του Ν. 2817/2000, καταρτίζονται ανά διετία και εντός του πρώτου οκταμήνου του έτους κατάρτισης και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30ή lουνίου του μεθεπόμενου έτους.
 14. Οι νέοι αξιολογικοί πίνακες του στοιχείου α' καταρτίζονται μέχρι 31 Αυγούστου 2002 και ισχύουν μέχρι 30 lουνίου 2004.
 15. Η θητεία όσων υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι την 30ή lουνίου 2002, εφόσον λήγει πριν από την ημερομηνία αυτήν ή παύει την ίδια ημερομηνία, εφόσον λήγει μετά από αυτήν, ανεξάρτητα αν, σε κάθε περίπτωση, έχει συμπληρωθεί ή όχι η τετραετής θητεία.
 16. Η διάταξη του προηγούμενου στοιχείου γ' εφαρμόζεται αναλόγως και για τη θητεία όλων των υπολοίπων στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντί της ανωτέρω ημερομηνίας ορίζεται η 31η Αυγούστου 2002.

10. Οι ρυθμίσεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2640/1998 ισχύουν και για τις μελέτες, ενέργειες και έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΕΠΑΕΚ) του 30υ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1260/1999 του Συμβουλίου. Για τα ανωτέρω ισχύουν επίσης οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2814/2000. Η εκπόνηση και παρακολούθηση του στρατηγικού και αναλυτικού σχεδιασμού των έργων και ενεργειών του προγράμματος που προαναφέρθηκε, που αφορούν εκπαιδευτικές υποδομές, ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στη διάταξη αυτήν του άρθρου 19 του Ν. 2814/2000, στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με συμβάσεις που υπογράφουν με αυτόν.

 1. α) Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 του α. Ν. 229/1967 "Περί τροποποιήσεως τινών διατάξεων της περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή των σχεδίων των πόλεων νομοθεσίας" (ΦΕΚ 235 Α' εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέρ και με δαπάνες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) προς ανέγερση διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως επείγουσες. Ο χαρακτηρισμός γίνεται ταυτόχρονα με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
 2. Επιτρέπεται στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.: ί) η κατά οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση, με έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακινήτων για εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στους σκοπούς του και ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του π.δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Αι, ίί) η ανέγερση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σχολικών κτιρίων και γενικότερα η εκτέλεση έργων για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό του και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, επί οικοπέδων ή γηπέδων, τα οποία ευρίσκονται στην αλλοδαπή και ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον η χρήση τους έχει παραχωρηθεί για την ανωτέρω αιτία στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., iίί) η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των διδακτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων της Αθωνιάδος Σχολής του Αγίου Όρους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 105 του Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και του Ν.Δ. 10/26.9.1926 που κύρωσε τον Κ.Χ.Α.Ο., ίν) η εκτέλεση, ύστερα από ανάθεση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., έργων διευθύνουσας υπηρεσίας για Τ.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, επιτρέπεται η ανάθεση στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. της μεταφοράς βιβλίων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων σε σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 4. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση νόμου, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και αφορούν σε αμοιβές διπλωματούχων μηχανικών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μέσω ειδικών λογαριασμών:
 5. Εξακολουθούν να ισχύουν από 1.1.2000 για τους διπλωματούχους μηχανικούς που υπηρετούσαν ως μόνιμοι και με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι στο Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων" κατά την ημερομηνία μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρεία με το Π.δ. 414/1998 και αποτελούν αυτοδίκαια προσωπικό του Ο .Σ. Κ. Α. Ε..
 6. Ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε., για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, συνεχίζει την παρακράτηση στους λογαριασμούς των έργων, όπως προβλέπεται στο Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α).
 7. α) Ο τομέας ειδικής αγωγής του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καταργείται από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Ειδικής Αγωγής, που ιδρύθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000.
 8. Οι περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), όπως η πρώτη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) και η δεύτερη προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 9. Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
 10. Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης".
 11. Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Π.Ι., οι οποίοι δεν κατοικούν στο νομό όπου έχει την έδρα του το Π.Ι., καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 12. Από τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 διαγράφεται η φράση "οι οποίοι είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.".
 13. α) Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 814/1943 (ΦΕΚ 352 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 14. Ο Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), ο οποίος είναι Δημόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο "Διευθυντής της Ε.Β.Ε." και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο."
 15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 814/1943, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 16. . α) Η θέση του Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται με επιλογή. Για το σκοπό αυτόν δημοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή διενεργείται από επταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία μετέχουν: α) ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Ε.Β.Ε., β) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και ένα Ε.Π.Τ.Ε.Ι. ειδικότητας βιβλιοθηκονομίας, γ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 17. Επιτροπή, πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θέτει κριτήρια σύμφωνα με τα προσόντα, καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους ενώπιόν της και ορίζει βαθμούς για κάθε κριτήριο και τη συνέντευξη. Ακολούθως είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε επιλέγει και του προτείνει έναν υποψήφιο ή δύο, αν οι υποψήφιοι είναι άνω των δύο και κατά τη σειρά αξιολόγησης. Ως όριο ηλικίας για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή της Ε.Β.Ε. ορίζεται το πεντηκοστό (50ό) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι το πεντηκοστό πέμπτο (55ο), αν ο υποψήφιος έχει προηγούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μόνιμη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
 18. Οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. και α) διδακτορικό δίπλωμα στη βιβλιοθηκονομία ή β) διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και μεταπτυχιακό τίτλο στη βιβλιοθηκονομία. Οι τίτλοι μπορεί να είναι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι ισότιμοι της αλλοδαπής.
  2. ʼριστη γνώση μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.
  3. Εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.
  4. Δωδεκαετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμάται προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης.
 19. Συνεκτιμάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στη βιβλιοθηκονομία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών.
 20. πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή της Ε.Β.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Εφόσον πριν το διορισμό του υπηρετούσε σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε περίπτωση, στην υπηρεσία αυτή και στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη των αποδοχών ή για τα θέματα που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στη θέση από την οποία αποχώρησε. Αν δεν υφίσταται θέση κενή συνιστάται για το σκοπό αυτόν αντίστοιχη προσωποπαγής θέση.
 21. κοινές αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέματα.
 22. Τον Διευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α' της Π Ε κατηγορίας με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόμενος με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους."
 23. α) Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 αντικαθίστανται ως εξής:
 24. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι Δημόσιος Λειτουργός, φέρει τον τίτλο "Διευθυντής των Γ.Α.Κ." και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, αλλά κάθε φορά για ίσο χρόνο.
 25. Η θέση του Διευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται με επιλογή. Για το σκοπό αυτόν δημοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της Κ. Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά (που αναφέρονται ειδικότερα στην προκήρυξη) υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης. Η επιλογή διενεργείται από επταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία μετέχουν: α) ο Πρόεδρος και δύο (2) μέλη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., β) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και ένα μέλος Ε.Π.Τ.Ε.Ι., κατά προτίμηση ειδικότητας αρχειονομίας, γ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., δ) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 26. Επιτροπή, πριν παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θέτει κριτήρια σύμφωνα με τα προσόντα, καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους ενώπιόν της και ορίζει βαθμούς για κάθε κριτήριο και τη συνέντευξη. Ακολούθως είτε προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να κηρυχθεί άγονη η προκήρυξη είτε επιλέγει και του προτείνει έναν υποψήφιο ή δύο, αν οι υποψήφιοι είναι άνω των δύο και κατά τη σειρά αξιολόγησης. Ως όριο ηλικίας για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή των Γ.Α.Κ. ορίζεται το πεντηκοστό (50ό) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι το πεντηκοστό πέμπτο (550), αν ο υποψήφιος έχει προηγούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μόνιμη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
 27. υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν, εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο 22, και τα ακόλουθα προσόντα:
  1. Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής. Αποτελεί ιδιαίτερο προσόν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην αρχειονομία.
  2. ʼριστη γνώση μίας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ελληνικής.
  3. Εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας σε διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.
  4. Δωδεκαετή προϋπηρεσία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμάται προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης.
 28. Συνεκτιμάται ιδιαιτέρως συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα στην αρχειονομία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών.
 29. πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή των Γ .Α. Κ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Εφόσον πριν το διορισμό του υπηρετούσε σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήκει οργανικά, για κάθε περίπτωση, στην υπηρεσία αυτή και στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται, εκτός από τη λήψη των αποδοχών ή για τα θέματα που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. Μετά το τέλος της θητείας του επιστρέφει στη θέση από την οποία αποχώρησε. Αν δεν υφίσταται θέση κενή, συνιστάται για το σκοπό αυτόν αντίστοιχη προσωποπαγής θέση.
 30. κοινές αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων."

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Τον Διευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει προϊστάμενος τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., που ορίζεται από την Εφορεία των Γ.Α.Κ. στην αρχή κάθε έτους. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. ορίζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά από γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ.."
 2. α) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, κατά τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου, ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι την 30.6.1998 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και προσλαμβάνονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα ως αναπληρωτές στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.1998. Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και της λοιπής δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο και προκειμένου για τη λοιπή δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση πέραν του ποσοστού των διοριζομένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 1 περίπτωση ζ' του Ν. 2725/1999. Ο διορισμός σε κάθε περίπτωση γίνεται ανεξαρτήτως της κατοχής πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ για όσους κλάδους απαιτείται και οι διοριζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το πτυχίο αυτό εντός δύο (2) ετών και ύστερα από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος της σχολής αυτής, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για όσους δεν προσκομίσουν το πτυχίο αυτό ανακαλείται ο διορισμός. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος στις σχολικές μονάδες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, να συνιστώνται στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και να κατανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες.
 3. 'Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α', καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 1 περίπτωση ζ', του Ν. 2725/1999 διορίζονται ανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας.
 4. Επιτρέπονται οι μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς τη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και αντίστροφα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε..
 5. Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι 30.6.1998 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο, εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 κατά σειρά που εξαρτάται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 παρ. 1 περίπτωση ζ' του Ν. 2725/1999, εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.
 6. α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιουργείται αυτοτελές "Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας" που υπάγεται στον Υπουργό. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου περιλαμβάνεται ιδίως ο συντονισμός έργων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών ως και έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Κοινωνία της Πληροφορίας", η σύνταξη προδιαγραφών και η ευθύνη των προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, τα θέματα ανάθεσης έργων και μελετών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, η σύνταξη προδιαγραφών και η συνεργασία με φορείς αρμοδιότητας ή όχι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Πληροφορικής. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Γραφείου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι να ρυθμιστούν από τον Οργανισμό του Υπουργείου.
 7. Για τη λειτουργία του Γραφείου μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να ασχολούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Ε.Π.Τ.Ε.Ι. ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικευμένοι στην Πληροφορική. Τα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. διατηρούν τις κάθε φύσης αποδοχές τους, όπως αυτές ενδεχομένως αναπροσαρμόζονται κάθε φορά και τις λαμβάνουν από την ίδια πηγή. Επίσης διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, την υπηρεσιακή τους κατάσταση και ειδικότερα την ιδιότητα του μέλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης που κατέχουν και χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για άλλο έργο πλην διδακτικού ή ερευνητικού.
 8. Στα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. και στους αποσπασμένους στο Γραφείο χορηγείται, ανάλογα με την ιδιότητά τους, ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η χορήγηση της αποζημίωσης εξαιρείται των απαγορεύσεων του Ν. 2530/1997 και της κείμενης για τα μισθολόγια των εκπαιδευτικών νομοθεσίας.

17. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 αυτοτελές Γραφείο με τίτλο "Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης". Με όμοια απόφαση μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια Γραφεία σε Περιφέρειες. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που θα το υλοποιούν, ο χρόνος, η διάρκεια και το είδος απασχόλησης των εκπαιδευτικών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

18. Η θητεία των Προέδρων και Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι., η οποία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, παρατείνεται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.

 1. α) Η θητεία του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) παρατείνεται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.
 2. Για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Τ.Ε. είναι δυνατή η απόσπαση σε αυτό, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002, για άσκηση καθηκόντων κύριου προσωπικού Ι.Τ.Ε., μελών εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. που έχει τα προσόντα που προβλέπονται για το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των μελών του επιστημονικού συμβουλίου του Ι.Τ.Ε. που υπάρχει σήμερα. Η γνώμη αναφέρεται και στις δύο κατηγορίες του κύριου προσωπικού και λαμβάνει μέριμνα ώστε να αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς που αντιστοιχούν σε σχολές των Τ.Ε.I.. Ο αριθμός των αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κενό αριθμό θέσεων σε κύριο προσωπικό. 'Όσοι αποσπώνται διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, την υπηρεσιακή κατάσταση που έχουν ή που τυχόν νομίμως διαμορφώνεται και την ιδιότητα του μέλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης που κατέχουν κατά το χρόνο απόσπασης, χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για διδακτικό ή άλλο έργο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να τους επιτραπεί, ύστερα από αίτησή τους, η παράλληλη μερική άσκηση διδακτικού ή ερευνητικού έργου χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Οι απασχολούμενοι διατηρούν τις κάθε φύσης αποδοχές τους, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της απόσπασης, οι οποίες συνεχίζουν να τους καταβάλλονται από το οικείο Τ.Ε.Ι..
 3. Για την κάλυψη διοικητικών και τεχνικών αναγκών, οι διατάξεις της περίπτωσης β' εφαρμόζονται αναλόγως για την απόσπαση στο Ι.Τ.Ε. μέχρι τριών (3) ατόμων από το διοικητικό προσωπικό ή το ειδικό τεχνικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι..

20. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στις σχολές και τα κέντρα εργαζόμενης νεότητας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία μετά το διορισμό τους σε θέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπηρεσία με μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.

21. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α') εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2001.

ʼρθρο 7

  α) Το στοιχείο ίί της περίπτωσης Α' και το στοιχείο ίί της περίπτωσης Β' της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 9 περιπτώσεις α' και β' αντίστοιχα του Ν. 2621/1998 αντικαθίστανται και στις δύο περιπτώσεις ως εξής: "ίί. Διδακτορικό δίπλωμα εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσεται".

  Το στοιχείο ί της περίπτωσης Γ' της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 περίπτωση γ' του Ν. 2621/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

  Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού ή, εάν δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού, και σε κάθε περίπτωση τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού ή ισότιμος εξωτερικού σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα".

2. Οι διατάξεις του εδαφίου Β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2327/1995 ισχύουν και για τους κατόχους τίτλων ισότιμων προς πτυχία Τ.Ε.Ι..

ʼρθρο 8


α) Στο άρθρο 7 του Ν. 2413/1996 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 1. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΠΟΔΕ είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση θ' του Ν. 2530/1997 και οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ.16 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α') που αναφέρονται στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου."
 2. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 αντικαθίστανται ως εξής:
 3. Έλληνες κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, γ) ομογενείς, καθώς και Έλληνες μετανάστες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής".
 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης." δ) Με τις αποφάσεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2413/1996 καθορίζονται ακόμη τα κριτήρια, καθώς και τα όργανα επιλογής των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών.

 

ʼρθρο 9


Η περίπτωση Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 228 Αι αντικαθίσταται από της ισχύος της ως εξής:

 1. συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ' ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου η συμμετοχή τους, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους."

 

ʼρθρο 10
Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.