ΝΟΜΟΣ 3255/2004 ΦΕΚ 138/Α/22.7.2004

Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 1

 

Ίδρυση Τμημάτων σε Πανεπιστήμια

 

1. Στα ακόλουθα Πανεπιστήμια ιδρύονται Τμήματα ως εξής:

α. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

αα) Τμήμα Κινηματογράφου με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και

ββ) Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Βέροιας.

β. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

αα) Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα την πόλη της Έδεσσας και

ββ) Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα την πόλη της Νάουσας.

γ. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με έδρα την πόλη του Αγρινίου.

δ. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

αα) Τμήμα Πληροφορικής με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και

ββ) Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας με έδρα την πόλη της Κέρκυρας

ε. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Χανίων.

 

2. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

 

3. Τα Τμήματα που ιδρύονται με την παράγραφο 1 έχουν ως αποστολή και σκοπό:

α. Το Τμήμα Κινηματογράφου να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές τα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα το Τμήμα:

αα) καλλιεργεί και προάγει την τέχνη του κινηματογράφου, ως και τη συνάφεια με τις τέχνες της εικόνας και του ήχου,

ββ) προωθεί τη διδασκαλία του κινηματογράφου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

γγ) αναβαθμίζει το πολιτιστικό επίπεδο του κινηματογραφικού επαγγέλματος,

δδ) δημιουργεί πλήρως καταρτισμένους επαγγελματίες ικανούς να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της κινηματογραφικής παραγωγής, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε επιστημονικά ειδικευμένα στελέχη στη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο του οπτικοακουστικού προϊόντος.

β. Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως: αα) χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικό, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) και ββ) πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικός σχεδιασμός, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

γ. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών:

αα) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων,

ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,

γγ) τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

δ. Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας:

αα) να καλλιεργεί και να προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων. Να καταρτίζει φοιτητές σε τομείς σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών, διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου τεχνολογικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής,

ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,

γγ) τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

ε. Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό:

αα) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείριση της,

ββ) να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:

αα) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,

ββ) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίηση τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και

γγ) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

στ. Το Τμήμα Πληροφορικής:

αα) να καλλιεργεί και να προάγει την Πληροφορική Επιστήμη, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων,

ββ) να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να απασχοληθούν, πέραν των βασικών τομέων της Πληροφορικής, με τη μελέτη, την έρευνα, κατανόηση και εφαρμογή, καθώς και με τις επιπτώσεις της εισαγωγής και χρήσης της Πληροφορικής Επιστήμης στην υποστήριξη των ποικίλων κοινωνικών, διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

ζ. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:

αα) να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας,

ββ) να παρέχει στους φοιτητές:

α) την επιστημονική έρευνα των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας,

β) τις καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρμογές των οπτικοακουστικών μέσων και

γ) τη διδασκαλία των νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,

γγ) πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των πτυχιούχων θα είναι:

α) οι επαγγελματικοί χώροι οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video - games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λπ.),

β) ο ελεύθερος χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους και

γ) οι σχετικοί τομείς της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

η. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να καλλιεργεί και να προάγει, με τη διδασκαλία και την έρευνα, των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Το Τμήμα συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς:

α) Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών Τεχνών,

β) Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επαναχρησιμοποίησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου,

γ) Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας και

δ) Τομέας Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας.

4. α) Τα Τμήματα της παραγράφου 1 απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Κάθε Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο, εκτός από το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών το οποίο απονέμει πτυχίο: αα) Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και ββ) Πολιτισμικής Τεχνολογίας.

β) Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου για τα Τμήματα: αα) Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, ββ) Διοίκησης Τεχνολογίας, γγ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και δδ) Πληροφορικής ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών και για τα Τμήματα: αα) Κινηματογράφου, ββ) Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, γγ) Τεχνών Ήχου και Εικόνας και δδ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ορίζεται σε δέκα εξάμηνα σπουδών.

5. α) Στα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας και Ιονίου ιδρύονται ανά σαράντα δύο θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), είκοσι θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και είκοσι θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων οκτώ θέσεις ΠΕ κατηγορίας, οκτώ θέσεις ΤΕ κατηγορίας και τέσσερις θέσεις ΔΕ κατηγορίας.

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύονται ανά είκοσι μία θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, δέκα Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις θέσεις ΠΕ κατηγορίας, τέσσερις θέσεις ΤΕ κατηγορίας και δύο θέσεις ΔΕ κατηγορίας.

β) Στα Τμήματα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνιστώνται ανά επτά θέσεις διοικητικού προσωπικού οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Κλάδος Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού: Μία βαθμού Δ'- Α' Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Μία βαθμού Δ' - Α' Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: Μία βαθμού Δ' - Α' Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων: Μία βαθμού Δ' - Α' Κλάδος ΔΕ Τεχνικών: Μία βαθμού Δ'- Α' Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων: Μία βαθμού Ε' - Β' Κλάδος ΥΕ Επιμελητών: Μία βαθμού Ε' - Β'.

Από τις πιο πάνω είκοσι μία θέσεις διοικητικού προσωπικού, δεκατέσσερις θέσεις προστίθενται στις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του άρθρου 14 του Π.Δ. 343/1996 (ΦΕΚ228 Α') και του άρθρου 12 του Π.Δ. 310/1999 (ΦΕΚ 284 Α') που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ επτά θέσεις προστίθενται στις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του άρθρου 22 του Π.Δ. 47/1996 (ΦΕΚ 33 Α') που αφορά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

6. Σε κάθε Τμήμα που ιδρύεται με την παράγραφο 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994.

 

7. Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων της παραγράφου 1 έως την αυτοδύναμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α'), γίνεται ύστερα από προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

α) Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6του ν. 2083/1992. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα μέλη που ορίζονται από τη Σύγκλητο πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων καινά ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Αν ο Πρόεδρος δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει αυτός χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε θέση που προκηρύσσεται ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ παρ. 1 του Ν. 2083/1992 η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

β) Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982.

Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Στο εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

γ) Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (αποκλεισμός μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια Αττικής και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει, με πράξη του Πρύτανη ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου υποδοχής.

δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου.

 

8. α) Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η διοίκηση του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4του Ν. 2083/1992 εκτός αν ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το νόμο αυτό. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

β) Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

γ) Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά αναλογία οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.

δ) Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

ε) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα διάταξη εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

 

 

Άρθρο 2

Ίδρυση Παραρτημάτων και Τμημάτων σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.)

 

1. Ιδρύονται τα ακόλουθα Παραρτήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.):

α) Παράρτημα του T.E.I. Μεσολογγίου στη Ναύπακτο,

β) Παράρτημα του T.E.I. Πειραιά στις Σπέτσες.

 

2. Ιδρύονται τα εξής Τμήματα σε T.E.I.:

α) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στο Παράρτημα Καστοριάς του T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας.

β) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων στο Παράρτημα Ναυπάκτου του T.E.I. Μεσολογγίου.

γ) Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Παράρτημα Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

δ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του T.E.I. Χαλκίδας.

ε) Τουριστικών Επιχειρήσεων στο T.E.I. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι.

 

3. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων της παραγράφου 2 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

 

4. Κατ' εξαίρεση και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στα παραρτήματα και στα νέα Τμήματα ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Με την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων της παραγράφου 2 ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του οικείου ή μέλος Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι., ως Προϊστάμενος του Τμήματος με θητεία μέχρι τη λήξη του επόμενου από τον ορισμό του ακαδημαϊκού έτους. Αν ορίζεται μέλος Ε.Π. άλλου T.E.I, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αυτού.

β) Με όμοια απόφαση παρατείνεται η θητεία του προϊσταμένου που διορίζεται κατά την περίπτωση α', μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων της παραγράφου 2 και ειδικότερα μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος.

Η θητεία του Προϊσταμένου, που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών T.E.I, της χώρας, που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές.

γ) Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αυτοδύναμη λειτουργία του κάθε Τμήματος της παραγράφου 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 51 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α') και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος το Συμβούλιο του T.E.I, κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος. Αν το διδακτικό έτος έχει λήξει, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους.

δ) Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του T.E.I, ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος.

ε) Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 2 οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των T.E.I, ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν και από μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων ανάλογης βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου , ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι..

 

5. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 οι οποίες κατανέμονται στα T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας, Μεσολογγίου, Πειραιά, Χαλκίδας και Ιονίων Νήσων, καθώς και στα άλλα Τ.Ε.Ι. και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.) με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 1404/1983, καθώς και το άρθρο 4 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α'):

Α. Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):

α) Καθηγητών 12 θέσεις

β) Αναπληρωτών Καθηγητών 65 θέσεις

γ) Επίκουρων Καθηγητών 115 θέσεις

δ) Καθηγητών Εφαρμογών 25 θέσεις.

Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.):

α) Κατηγορίας Π Ε

Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός 15 θέσεις

β) Κατηγορίας ΤΕ

Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός 15 θέσεις

γ) Κατηγορίας ΔΕ

Κλάδος Διοικητικός - Γραμματέων 8 θέσεις

δ) Κατηγορίας ΥΕ

Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού 10 θέσεις

ε) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 15 θέσεις.

 

 

Άρθρο 3

 

Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

1.α) Η Παιδαγωγική Σχολή που έχει ιδρυθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα με το Π.Δ. 99/1993 (ΦΕΚ 46 Α') μεταφέρεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

β) Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεκαεπτά κενές θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), είκοσι τρεις κενές θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), σαράντα τρεις κενές θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται οι κενές θέσεις διοικητικού προσωπικού που έχουν συσταθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα 544/1989 (ΦΕΚ231 Α'), 99/1993 (ΦΕΚ46Α') και 203/1999 (ΦΕΚ 179 Α') τόσο στα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα τη Φλώρινα), Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (με έδρα τη Φλώρινα), Βαλκανικών Σπουδών (με έδρα τη Φλώρινα) και Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (με έδρα την Κοζάνη) όσο και στην Παιδαγωγική Σχολή (με έδρα τη Φλώρινα).

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από γνώμη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαπιστώνεται ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων κατά κλάδο και βαθμό και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

2.  Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Θράκης και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι αντίστοιχοι των τίτλων σπουδών που χορηγούσαν τα Τμήματα αυτά πριν από τη μετονομασία τους.

 

3. Από τη δημοσίευση του Π.Δ. 445/1984 (ΦΕΚ 160 Α'): α) Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην «Αρχαιολογία» ή «Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης» είναι μεταξύ τους ισότιμα και αντίστοιχα και β) βεβαιώσεις σπουδών με ειδίκευση στην «Αρχαιολογία» ή «Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης» που χορηγήθηκαν σε πτυχιούχους του ανωτέρω Τμήματος ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών ειδικών μαθημάτων, είναι ισότιμες και αντίστοιχες με τα πτυχία που χορηγεί η ειδίκευση αυτή.

 

4. Η ειδίκευση στην «Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που προβλέπεται από την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του Π.Δ. 445/1984 (ΦΕΚ 160 Α') μετονομάζεται σε ειδίκευση «Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης».

 

5. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του τμήματος «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 83/2004 (ΦΕΚ 65 Α') ορίζεται η 1.9.2003.

 

 

6. α) Μετά το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 και πριν από το εδάφιο δ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου οι λέξεις «Δύνανται μόνο» αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Μπορούν μόνο (σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ87 Α'), καθώς και του Π.Δ. 459/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 129/1991, που εξακολουθούν να ισχύουν ως προς όλα τα θέματα που ρυθμίζουν):».

β) Στο τέλος του εδαφίου ι' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ218Α') προστίθεται «ή να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 

7. Στο τέλος του εδαφίου β' της παρ. 28 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α') προστίθενται τα ακόλουθα:

 

«Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Η κατάταξη των πτυχιούχων αυτών γίνεται σε αντίστοιχα ή συναφή Πανεπιστημιακά Τμήματα. Για την αντιστοιχία ή συνάφεια αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Τμήματος υποδοχής. Κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με εξετάσεις ή με βάση το βαθμό πτυχίου), το εξάμηνο κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων και σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους (εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 3του Ν. 1966/1991, ΦΕΚ 147 Α') θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους προς κατάταξη μέχρι το τέλος Ιουλίου 2004.»

 

8. Στο άρθρο 34 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α') προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

«3.α) Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για την τοποθέτηση για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε νεοϊδρυόμενο ή νεολειτουργούν Τμήμα ή παράρτημα άλλου Τ. Ε. Ι..

β) Μέλη του διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) ενός T.E.I, επιτρέπεται να μεταταγούν για κάλυψη διοικητικών αναγκών νεοϊδρυόμενου ή νεολειτουργούντος Τμήματος ή παραρτήματος άλλου Τ.Ε.Ι.. Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο T.E.I, που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 12 μηνών, από την ίδρυση ή λειτουργία του Τμήματος ή παραρτήματος του άλλου Τ. Ε.Ι.. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή, σε περίπτωση νεοϊδρυθέντος Τ.Ε.Ι., από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. Η μετάταξη αυτή δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α')».

 

9. Μέλη Ε.Π. των T.E.I., τα οποία κατέχουν ή κατείχαν κατά τη δημοσίευση του Ν. 2916/2001 προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, στην περίπτωση που μετά τη μεταφορά τους σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν κατά τον τελευταίο μήνα που προηγήθηκε της μεταφοράς τους, διατηρούν την προκύπτουσα διαφορά ως προσωπική, μέχρι την κάλυψη της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

 

10.  Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.»

 

11. Για το προσωπικό που προσλήφθηκε για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων ή για την εκτέλεση προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ν. 2621/1998, άρθρο 2 παρ. 23 και Ν. 2640/1998, άρθρο 11 παρ. 4), δεν απαιτείται για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α') η συνδρομή της προϋποθέσεως δ' της παραγράφου αυτής.

 

12. Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 περίπτωση Γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α') και της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α') παρατείνεται για δύο ακόμα ακαδημαϊκά έτη από τη λήξη της.

 

13. Η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 6 κεφάλαιο Δ' του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2454/ 1997 (ΦΕΚ 7 Α') και την παρ. 19Α του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α') για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις πράξεις διορισμού και μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 261/1968 (ΦΕΚ 12 Α').

 

 

Άρθρο 4

Διεθνείς - Διακρατικές συνεργασίες για μεταπτυχιακές σπουδές

 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 2083/1992 προστίθενται τα εξής:

 

«Στις περιπτώσεις συνεργασίας Πανεπιστημίων με αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ των Ιδρυμάτων, στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Π. Μ.Σ. και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του, καθώς επίσης και το πλαίσιο των αμοιβαίων δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τις συνεργαζόμενες πλευρές και των δικαιωμάτων κάθε πλευράς. Το Ε.Π.Σ. εγκρίνεται στο μέρος που αφορά τα ελληνικά πανεπιστήμια από τα αρμόδια κατά την πανεπιστημιακή νομοθεσία όργανα.

Η εγγραφή στα Ε.Π.Σ. γίνεται σε ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, αντίγραφο δε του φακέλου εγγραφής διαβιβάζεται και στα υπόλοιπα Ιδρύματα.

Το Τμήμα ή και το Πανεπιστήμιο της κάθε χώρας έχουν την οργανωτική και διοικητική ευθύνη σε ό,τι αφορά την επιλογή και εγγραφή των φοιτητών της χώρας τους και την οργάνωση και πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού και λοιπού έργου στο πλαίσιο του Π. Μ.Σ. και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο Ε.Π.Σ..

Οι προερχόμενοι από άλλη χώρα μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μέρος του Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα. Επίσης η διδασκαλία των μαθημάτων στην Ελλάδα γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό προερχόμενο από όλες τις συνεργαζόμενες πλευρές.

Τα κατά τα ανωτέρω κοινά Π.Μ.Σ. μπορεί να οδηγούν στη χορήγηση ενός κοινού τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται η ονομασία των αντίστοιχων εθνικών τίτλων και το σύνολο των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων. Η Ελλάδα χορηγεί στους φοιτητές τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων όλων των χωρών και με την ένδειξη ότι πρόκειται για τίτλο που χορηγείται από Π.Μ.Σ. που οργανώνεται και πραγματοποιείται από κοινού με τα Ιδρύματα των συνεργαζόμενων πλευρών.

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενός διακρατικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής. Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει η αναφερόμενη στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 προϋπόθεση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα.»

 

 

Άρθρο 5

 

Θέματα ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

 

1. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3027/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).»

 

2.  Μέχρι να συγκροτηθεί το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Π.Δ. 84/2003 (ΦΕΚ 80 Α') συνεχίζει να έχει την αρμοδιότητα για την εν γένει υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση των διοικητικών υπαλλήλων του το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ. ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Άρθρο 6

Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

 

1. Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ188 Α') παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31 Αυγούστου 2007.

 

2. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

αα) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και κατά τη σειρά της βαθμολογίας,

ββ) σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία της υποπεριπτώσεως αα' οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας της υποπεριπτώσεως ββ'.

β) Κατ' εξαίρεση, κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2004-2005, όσοι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999, διορίζονται σε κενές και συνιστώμενες θέσεις κατά τη σειρά εγγραφής τους.

 

3. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π Ε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στην ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

4. Όσοι από τους αναπληρωτές του ενιαίου πίνακα συμπλήρωσαν κατά τις κείμενες διατάξεις την 30.6.2004 πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 μηνών διορίζονται, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ' της παρ. 2ατου παρόντος άρθρου, το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2007 - 2008 με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2004. Ο αριθμός των διοριζομένων κατά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα, πέρα των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στην πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν συνυπολογίζεται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 3027/2002 αυξημένη στο διπλάσιο προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία.

 

5. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτηση τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως:

αα) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους.

ββ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

γγ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

β) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α'. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

6. Εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού δεν εγγράφονται στον πίνακα της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 2.

 

7. Σε κλάδους για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999. Ο αριθμός των διοριστέων για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

8.  Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α') εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία και είχαν προσληφθεί στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α').

 

9. α) Η εφαρμογή του προγράμματος «Ολυμπιακή Εκπαίδευση» στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προβλέπεται στο Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α'), παρατείνεται και για το διδακτικό έτος 2004-2005.

β) Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2003-2004 προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος «Ολυμπιακή Εκπαίδευση», επαναπροσλαμβάνονται για το διδακτικό έτος 2004-2005. Η επαναπρόσληψη και η τοποθέτηση τους στις ίδιες θέσεις, στις οποίες είχαν αρχικά προσληφθεί, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Στις περιπτώσεις αποχώρησης από το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Εκπαίδευση» των προσληφθέντων αναπληρωτών, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτών.

δ) Η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης» του άρθρου 6 παρ. 17 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005.

 

10. Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων που έχουν συσταθεί με το Ν.Δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α') και έχουν κατανεμηθεί σε Ιερές Μητροπόλεις της χώρας μετατρέπονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι εξής:

α) δύο θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σε θέσεις Π Ε κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,

β) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων σε θέση ΤΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,

γ) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου σε θέση ΥΕ κλάδου Ευτρεπιοτρίας,

δ) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου σε θέση Π Ε κλάδου Διοικητικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση ΥΕ κλάδου Ευτρεπιοτρίας,

ε) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου σε θέση Π Ε κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού,

στ) δύο θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού σε θέσεις Π Ε κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση ΔΕ κλάδου Οδηγού Αυτοκινήτου,

ζ) μία θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης σε θέση Π Ε κλάδου Διοικητικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση ΥΕ κλάδου Κλητήρας,

η) δύο θέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε θέσεις ΔΕ κλάδου Οικονομικού και μία θέση της ίδιας Μητροπόλεως σε θέση Π Ε κλάδου Διοικητικού.

Για το προσωπικό που θα διορισθεί στις θέσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α').

 

11.  Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 46 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006.

 

12. Οι δαπάνες εκτελέσεως του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) και της διαχειριστικής υποστήριξης του για το χρονικό διάστημα από 1.9.2003 έως 30.6.2004 βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα σχολικά έτη 2004-2005 και 2005-2006 το πρόγραμμα Π.Δ.Σ. μπορεί να επιχορηγείται από κοινού από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Άρθρο 7

 

Θέματα εξετάσεων λυκείων

 

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 καταργείται η εξέταση των μαθητών της Β' τάξης των Ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων και της Γ τάξης των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων σε εθνικό επίπεδο και σε κοινά θέματα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης για την προαγωγή των μαθητών αυτών.

 

2. Από το σχολικό έτος 2005-2006 τα μαθήματα της Γ τάξης των Ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων και της Δ' τάξης των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και σε κοινά θέματα ορίζονται σε έξι (6).

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά κατεύθυνση και η εξεταστέα ύλη, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα.

 

 

Άρθρο 8

 

Ισχύς

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.