Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών [218]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Κωδικός : 218
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 8.34
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.actuar.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2568/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλικά I
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ι
[2] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ανάλυση Θνησιμότητας
[5] [ΒΥ] Ανάλυση Παλινδρόμησης
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός Ι
[3] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση και Προγραμματισμός
[6] [ΒΥ] Ασφαλιστικό Δίκαιο
[7] [ΒΥ] Βιοστατιστικη
[5] [ΒΥ] Δειγματοληψία
[8] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα σε Σύγχρονα Συστήματα Προβλέψεων και Μοντελοποίησης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ασφάλιση
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Τη Συνδυαστική
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[6] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[1] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι
[8] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
[6] [ΒΥ] Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων
[5] [ΒΥ] Θεωρία των Κινδύνων Ι
[4] [ΒΥ] Λογιστική
[3] [ΒΥ] Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής Ι
[7] [ΒΥ] Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων Ι
[7] [ΒΥ] Μαθηματικά Οικονομικά
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Θεωρία
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Θεωρία
[8] [ΒΥ] Οικονομετρία
[8] [ΒΥ] Περιβαλλοντικά Συστήματα με Εφαρμογές στη Στατιστική
[2] [ΒΥ] Πιθανότητες Ι
[3] [ΒΥ] Πιθανότητες ΙΙ
[1] [ΒΥ] Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής
[7] [ΒΥ] Πολυμεταβλητη Ανάλυση
[4] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση
[8] [ΒΥ] Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων
[3] [ΒΥ] Στατιστική Ι
[4] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
[6] [ΒΥ] Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου
[4] [ΒΥ] Στοχαστικές Διαδικασίες Ι
[4] [ΒΥ] Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
[3] [ΒΥ] Τεχνικές Επικοινωνίας
[5] [ΒΥ] Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι
[7] [ΒΥ] Χρονοσειρες
---------------------------------

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών, έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός της εισαγωγικής κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Βασική επιδίωξη της εισαγωγικής κατεύθυνσης είναι ο τυπικός απόφοιτός του να συνδυάζει υψηλές ικανότητες στελέχους επιχείρησης και θετικού επιστήμονα. Για το λόγο αυτό, η εισαγωγική κατεύθυνση είναι ανταγωνιστική και απαιτητική και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους.
Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου μαθηματικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων πληροφορικής, λογιστικής και οικονομίας. Η λειτουργία του Μαθηματικού Τμήματος και του Τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων συνθέτουν το ιδανικό περιβάλλον για αποφοίτους με ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο.

Επαγγελματικές Προοπτικές

» Το επάγγελμα του Στατιστικού

» Το επάγγελμα του Αναλογιστή

» Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

» Το επάγγελμα του Στατιστικού

Ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος του στατιστικού σ’ αυτές τις εταιρίες είναι σημαντικότατος μια που τα συμπεράσματα και οι γνωμοδοτήσεις του είναι εξαιρετικά χρήσιμες.

Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν Τμήματα Στατιστικής σε Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ένας πτυχιούχος στατιστικής με γνώσεις βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε μία φαρμακευτική εταιρία ή σ’ ένα νοσοκομείο ως αναλυτής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι υπάρχει διεθνώς έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας πτυχιούχος στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

» Το επάγγελμα του Αναλογιστή

Πρόκειται για ένα επαγγελματία ικανό να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους.  Ο αναλογιστής χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.  Είναι ικανός να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια, να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.  Ο αναλογιστής είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών.  Είναι ικανός να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση.  Η σταδιοδρομία του αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως “επιχειρηματία” με μαθηματικές βάσεις παρά ως “τεχνοκράτη” μαθηματικού.

Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο.  Στις εκδόσεις 1988 και 1995 του Les Krantz’s Jobs Rated Almanac (έκδοση Wall Street Journal), γίνεται συγκριτική αξιολόγηση 250 επαγγελμάτων στις ΗΠΑ.  Η αξιολόγηση έγινε με βάση τους εξής παράγοντες:

-Αμοιβές

-Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος

-Σταθερότητα εργασίας (επαγγελματική ασφάλεια)

-Προοπτικές

-Στρες

-Βαρύτητα (σωματική δυσκολία)

Με βάση τα παραπάνω, η δουλειά του αναλογιστή κατετάγη πρώτη στον πίνακα των συνολικών επιδόσεων.

» Το επάγγελμα του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η πελατεία ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλει από ιδιώτες που επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οικονομικούς στόχους οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη (που για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούν την αναδιάρθρωση του χρέους τους ή την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων χρηματοδότησης μεγάλων έργων).
Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις ομολόγων, ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών, εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Εκτός από ένα καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος πρέπει να είναι ενήμερος για τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις νέες μεθόδους και τάσεις στα χρηματοοικονομικά, να διαθέτει αναπτυγμένες ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργική και επιχειρηματική σκέψη, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας και ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη.