Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) (375)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 375
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΙ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 13.13
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 10
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://tourism.unipi.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 48
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/325353/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] e-Tourism και m-Tourism στο Διεθνές Περιβάλλον
[1] [ΒΥ] Αγγλικά I
[2] [ΒΥ] Αγγλικά II
[3] [ΒΥ] Αγγλικά III
[5] [ΒΥ] Αγγλικά για Διαπολιτισμική Επικοινωνία
[4] [ΒΥ] Αγγλική IV
[2] [ΒΥ] Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Τομέα
[3] [ΒΥ] Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά
[2] [ΒΥ] Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Τουρισμό - Τουριστική Γεωγραφία
[5] [ΒΥ] Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού
[1] [ΒΥ] Επιχειρηματική Στατιστική
[4] [ΒΥ] Έρευνα και Ανάλυση της Τουριστικής Αγοράς
[2] [ΒΥ] Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική
[2] [ΒΥ] Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
[5] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
[3] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα και Υποστήριξη Αποφάσεων για Τουριστικές Επιχειρήσεις
[5] [ΒΥ] Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης
[4] [ΒΥ] Τουρισμός και Περιβάλλον: Βιώσιμος Τουρισμός
[4] [ΒΥ] Τουριστική Επιχειρηματικότητα
[4] [ΒΥ] Τουριστική Καταναλωτική Συμπεριφορά και Ψυχολογία
[3] [ΒΥ] Τουριστική Οικονομική - Τουριστική Κοινωνιολογία
[3] [ΒΥ] Τουριστικό Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Τουριστικό Μάρκετινγκ
---------------------------------

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως βασικό σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες του ευρύτατου πεδίου του Τουρισμού, με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μια εξαίρετη σταδιοδρομία σε μεσαίες, ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε όλους τους κλάδους της Τουριστικής Βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων που δρουν σε μάκρο-επίπεδο, που ασχολούνται δηλαδή με την ανάπτυξη και την πολιτική στον Τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα πρέπει να καλύπτουν, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τουρισμού, όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι επιχειρήσεις ειδικών και εναλλακτικών μορφών Τουρισμού κ.λπ. Επίσης οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος θα κληθούν να καλύψουν θέματα διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης, όπως, για παράδειγμα, οι αναπτυξιακοί και ερευνητικοί φορείς οι σχετικοί με τον Τουρισμό και οι οργανώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του Τουρισμού.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών σκοπεύει να «παράγει» αποφοίτους που θα γίνουν μάνατζερς με δυνατότητα κατανοήσεως του τρόπου με τον οποίο θα κεφαλαιοποιούν τις ευκαιρίες, θα επιλύουν προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες, θα εμπορεύονται τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζονται και θα αναπτύσσουν εξαιρετικές σχέσεις με το προσωπικό των επιχειρήσεων ή των οργανισμών όπου θα απασχολούνται.

Η ανταγωνιστικότητα της Τουριστικής Βιομηχανίας περνά μέσα από την ποιότητά της και η ποιότητα αυτή περνά μέσα από την ποιότητα της εκπαίδευσης για τα στελέχη του Τουρισμού. Είναι επομένως ανάγκη να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση σε θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενο στο σύγχρονο, δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις κλάδο του Τουρισμού.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων Τουρισμού γενικά και Τουριστικής Βιομηχανίας ειδικά.

Στόχοι του Τμήματος είναι να:

α) καλύπτει τις ανάγκες του πεδίου του τουρισμού με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

β) καλύπτει, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης.

γ) προετοιμάζει τους φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τουρισμού.

Το Τμήμα παρέχει εφόδια και σε αντικείμενα που ολοκληρώνουν τις γνώσεις των αποφοίτων. Έτσι, το Πρόγραμμα Σπουδών του:

α) δίνει έμφαση στην απόλυτη κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, του πολιτικο-νομικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο οποίο δρα η τουριστική βιομηχανία.

β) διδάσκει την ουσιαστική γνώση για την παροχή των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων που απαιτεί η στελέχωση ενός προγράμματος τουριστικού τομέα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει σε γνώσεις, πέραν των εξειδικευμένων, που πρέπει να αποκτήσει ο απόφοιτος του Τμήματος προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξή του στις επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών θα έχουν ως αποτέλεσμα:
-την ανάπτυξη και συνέχιση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στην επικοινωνία, την πληροφορική και την κατανόηση βασικών επιστημονικών εννοιών.
-την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας για ομαδική εργασία.
-την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων για επίλυση προβλημάτων, ανάλυση, αξιολόγηση, κριτική, ικανότητα κατανόησης και εφαρμογή εννοιών παραγόμενων από το ευρύ φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
-την ανάπτυξη της γνώσεως των επιχειρηματικών διεργασιών και του επιχειρηματικού πλαισίου και συγκεκριμένα στη λήψη αποφάσεων, διαπραγματεύσεις, επιχειρηματικότητα, ερευνητικές μεθόδους, επιχειρηματική ηθική.
-την ενθάρρυνση για περισσότερη μάθηση και προσωπική ανέλιξη.
-την ενθάρρυνση των φοιτητών να εφαρμόζουν έννοιες από τις βασικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο.
-την ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών να βρίσκουν εύκολα θέσεις απασχόλησης.

Οι σπουδές με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στη συνέχεια στους αποφοίτους:

-να γνωρίζουν τη θεωρία που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που δημιουργούνται κατά την επαγγελματική τους δράση σε διευθυντικές θέσεις στην Τουριστική Βιομηχανία ή και σε σχετικούς με τον Τουρισμό, Οργανισμούς.
-να αντιλαμβάνονται σαφώς το τουριστικό φαινόμενο όταν το διερευνούν από την άποψη της προσφοράς και της ζητήσεως των προϊόντων του, και να κατανοούν το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η παροχή και η κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών.
-να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης τουριστικών προορισμών ή τουριστικών μονάδων, –να αντιλαμβάνονται τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες, δυνατότητες, αδυναμίες και απειλές, που παρουσιάζονται στην Τουριστική Βιομηχανία εξαιτίας των ταχύτατων αλλαγών στο τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορεί να ασχολούνται ως στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού διεθνούς, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας με εξειδίκευση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και πολιτικής, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδος, ως επιστήμονες και ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως υπεύθυνοι κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, ως εμπειρογνώμονες σε επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων με εξειδίκευση στην τουριστική βιομηχανία και άλλα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ο διεθνής τουρισμός προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλες τις λειτουργικές περιοχές του μάνατζμεντ. Είναι ένας τομέας, ο οποίος λειτουργεί και στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας.
Παρά την οικονομική κρίση, ο τουρισμός στήριξε και στηρίζει τη χώρα μας στη δύσκολη αυτή περίοδο και η νέα γενιά βλέπει μια αχτίδα φωτός σε αυτό τον τομέα προκειμένου να ξεκινήσει την επαγγελματική της ζωή, αλλά και μια ευκαιρία να παραμείνει στην Ελλάδα και να μην ξενιτευτεί για να μπορέσει να ζήσει. Κάθε χρόνο ανοίγουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάτι που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, ενώ αυξάνονται και οι ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη προκειμένου να προσελκύσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία συγκεκριμένες ομάδες τουριστών.
Πολλοί από τους απασχολούμενους στον τομέα του Τουρισμού δεν διαθέτουν ούτε καν πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα να είναι χαμηλής ποιότητας στις περισσότερες των περιπτώσεων. Οι συνέπειες της έλλειψης εκπαίδευσης και εξ’ αυτής η παρουσία της χαμηλής ποιότητας καθιστά την τουριστική βιομηχανία μας άκρως μη ανταγωνιστική, δυσλειτουργική και ανοργάνωτη, κατά μεγάλο ποσοστό.
Ως εκ τούτου, η αναγκαία ποιοτική αναβάθμιση και η εξ’ αυτής παραγόμενη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να προέλθει και από την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Επομένως η εκπαίδευση πανεπιστημιακου επιπέδου στον Τουρισμό είναι απαραίτητη. Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών επιθυμεί να καλύψει αυτό το κενό.
Το βασικό αντικείμενο του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών επιτρέπει στους φοιτητές ευελιξία, αλλά και πρόσβαση σε μία ευρεία εκπαιδευτική περιοχή του μάνατζμεντ, που θα καθιστά ικανούς τους απόφοιτους του Τμήματος αυτού να σταδιοδρομούν σε ολόκληρο το φάσμα της διεθνούς οικονομίας των υπηρεσιών.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ή και σε Επιχειρήσεις Tour Operators, ως υπεύθυνοι Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργειών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση στην Τουριστική Βιομηχανία κ.λπ.
Το πτυχίο Τουριστικών Σπουδών θα γίνει το σημείο εκκινήσεως για τη σταδιοδρομία των αποφοίτων στο μάνατζμεντ της Τουριστικής Βιομηχανίας. Θα βασίζεται πάνω στις ειδικές σπουδές για αυτή τη βιομηχανία και στις γνώσεις σε θέματα διοίκησης που θα παρέχονται επίσης πλήρως. Ο Τουρισμός είναι η πλέον αναπτυσσόμενη βιομηχανία σήμερα και επομένως μπορεί να παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Οι πτυχιούχοι μας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να καταστούν ικανοί μάνατζερ στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Τουριστική Βιομηχανία.
Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διδάσκει γνωστικά αντικείμενα από διάφορους επιστημονικούς χώρους, τα οποία μπορούν να στηρίξουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο πεδίο των Τουριστικών Σπουδών. Έχει ως αποστολή να διδάσκει και να υποστηρίζει την πρακτική και το μάνατζμεντ γενικά και του τουρισμού ειδικά και να ικανοποιεί τις ανάγκες πολλαπλών υποκλάδων της τουριστικής βιομηχανίας.

Μαθήματα

Α΄ Εξάµηνο
• Εισαγωγή στον Τουρισµό – Τουριστική Γεωγραφία
• Μικροοικονοµική
• Εισαγωγή στο Μάνατζµεντ
• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Επιχειρηµατική Στατιστική
Αγγλικά I
Β΄ Εξάµηνο
• Μακροοικονοµική
• Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισµό
• Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτοµίας στον Τουριστικό Τοµέα
Αγγλικά II
Γ΄ Εξάµηνο
• Διεθνής Οικονοµική και Διεθνής Τουριστική Αγορά
• Τουριστική Οικονοµική –Τουριστική Κοινωνιολογία
• Τουριστικό Μάρκετινγκ
• Τουριστικό Δίκαιο
• Τουριστική Επιχειρηµατικότητα
Αγγλικά III
Δ΄ Εξάµηνο
• Πληροφοριακά Συστήµατα και Υποστήριξη Αποφάσεων για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Τουριστική Καταναλωτική Συµπεριφορά και Ψυχολογία
• Έρευνα και Ανάλυση της Τουριστικής Αγοράς
• Τουρισµός και Περιβάλλον: Βιώσιµος Τουρισµός
• e-Tourism και m-Tourism στο Διεθνές Περιβάλλον
Αγγλική IV
Ε΄ Εξάµηνο
• Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης
• Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισµού
• Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
• Επιλογή
• Επιλογή
Αγγλικά για Διαπολιτισµική Επικοινωνία
ΣΤ΄ Εξάµηνο
• Τουρισµός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισµού
• Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων
• Επιλογή
• Επιλογή
Αγγλική Επικοινωνία για εργαζόµενους στον τουρισµό
Ζ΄ Εξάµηνο
• Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισµούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις
(Brand Management)
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισµού
• Total Quality Management in Tourism
• Δορυφορικοί Λογαριασµοί στον Τουρισµό
• Επιλογή
• Επιλογή
Αγγλική Γλώσσα για Επικοινωνιακές Απαιτήσεις στον Τουρισµό
Η΄ Εξάµηνο
• Στρατηγικό Μάνατζµεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Μελέτες Σκοπιµότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισµό
• Επιλογή
• Επιλογή
Αγγλική Επικοινωνία για Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
• Γαλλική, Γερµανική, Ρωσική, Ισπανική, Κινέζικη γλώσσα (επί 4)
• Πρακτικά µαθήµατα (επί 4)
• Διαχείριση Προµηθειών στην Τουριστική Βιοµηχανία
• Συστήµατα Διαχείρισης Επισκεπτών
• Κοστολογικά Συστήµατα και Διαχείριση Κόστους Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Ηγεσία για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Σύγχρονα Θέµατα Τουρισµού
• Υγιεινή και Ασφάλεια για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Οικονοµία Διαµοιρασµού (Sharing Economy) -Έννοιες, Προκλήσεις και Πρακτικές
• Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα για τον Τουρισµό
• Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική
• Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Τουριστικών Υποδοµών
• Διεθνές Μάνατζµεντ για Resort, Casinos και Spas
• Διαχείριση Τοµέα Τροφίµων και Ποτών
• Ειδικές Μορφές Τουρισµού 1 – Θεµατικός- Πολιτιστικός, Θρησκευτικός
• Ειδικές Μορφές Τουρισµού 2 – Αγροτουρισµός – Οικοτουρισµός –
Γαστρονοµικός – Οινολογικός
• Ειδικές Μορφές Τουρισµού 3 –Ευεξίας- Ιαµατικός – Ιατρικός
• Ειδικές Μορφές Τουρισµού 4 –Θεµατικός- Δραστηριοτήτων και Αθλητικός Τουρισµός
• Ειδικές Μορφές Τουρισµού 5 –Θαλάσσιος- Θαλασσίων Δραστηριοτήτων – Σκαφών Αναψυχής – Κρουαζιέρας
• Ειδικές Μορφές Τουρισµού 6 – Συνεδριακός, Εκπαιδευτικός, Σχολικός
• Διεθνή Συστήµατα Κρατήσεων
• Επικοινωνία και Πωλήσεις για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Ερευνητική Μεθοδολογία και Διαχείριση Ερευνητικών Έργων
• Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
• Τουρισµός και Μεταφορές
• Εφοδιαστικά Συστήµατα για Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Τουρισµός και Διαχείριση Κρίσεων
• Οικονοµικός Προγραµµατισµός και Λήψη Αποφάσεων Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Αναλυτικοί Δείκτες Αξιολόγησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Προγραµµατισµός και Οργάνωση Ταξιδιών

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αντίστοιχα Τμήματα:
1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
375 -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 4 13.24 15290 750 90 0 4 10 εδώ Inf Math OS
612 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΑΙΓ 4 8.83 10890 30 110 0 4 20 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 200 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4400 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------