Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΠΔΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 391
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.geo.uniwa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/367681/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προκύπτει από καθ’ αυτές τις επιστήμες που θεραπεύει (Τοπογραφία και Γεωπληροφορική), που ως επιστήμες του Τοπογράφου Μηχανικού αξιοποιούν διαδικασίες και μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται σε ένα καινοτόμο πλαίσιο, που θεωρεί το γεωγραφικό χώρο και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ως αποτέλεσμα της διαρκούς και αέναης δραστηριότητας της φύσης και του ανθρώπου.

Η σύγχρονη θεώρηση  για την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής οδήγησε στο σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εφόδια γνώσης που καλύπτουν τη μέτρηση και συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση τόσο γεωμετρικών, όσο και ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για το χώρο συνάδοντας ταυτόχρονα με τις διεθνείς εξελίξεις όπως περιγράφονται από την FIG (International Federation of Surveyors). Κατά συνέπεια, τα βασικά πεδία της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας, της Πληροφορικής, της Γεωγραφίας, της Γεωγραφικής Πληροφορίας, της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, του Αστικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού, του Κτηματολογίου, των Συγκοινωνιακών, των Δομοστατικών και των Υδραυλικών έργων, μπορούν να θεωρηθούν ως ο επιστημονικός πυρήνας, μέσω του οποίου αφ’ ενός συντίθεται η γεωχωρική πληροφορία και αφ’ ετέρου, εφαρμόζονται στο χώρο οι διαδικασίες που άπτονται της επιστήμης Τοπογράφου Μηχανικού και του Μηχανικού Γεωπληροφορικής.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι 10 εξάμηνα και δομείται βάσει του σπουδαστικού φόρτου εργασίας και ακολουθεί το σύστημα των διδακτικών μονάδων ECTS. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακά μαθήματα και ασκήσεις υπαίθρου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ειδικής υποδομής, μαθήματα διοίκησης και οικονομίας, καθώς και μαθήματα ειδικότητας. Σε αυτό το σύνολο μαθημάτων περιλαμβάνονται μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής και προαιρετικά. Η ολοκλήρωση των σπουδών προϋποθέτει την επιτυχή αξιολόγηση 58 μαθημάτων και της  Διπλωματικής Εργασίας, η οποία εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Περιγράμματα Μαθημάτων
Τελευταία ενημέρωση: 24/1/2020