Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας) (776)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός : 776
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Site: https://construction.aspete.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2024) : 10.33
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 10775
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10775
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 49
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 80
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 56
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 60
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 59
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14560
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10630
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 16
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
[1] [ΒΥ] ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[1] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΓΕΦΥΡΟΠΟΪΑ-ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
[2] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
[2] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[3] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[3] [ΒΥ] ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ
[4] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
[4] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[6] [ΒΥ] ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
---------------------------------

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.
Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.
Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα (Άρθρο 29 «Θέματα Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013).
Το Τμήμα χορηγεί στους αποφοίτους του Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική και αγγλική σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
497 [10855][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
507 [11145][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
477 [10350][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
776 [10775][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ= 4

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
● Παιδαγωγικό Τμήμα
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις
(i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, σε μία έκταση 200 περίπου στρεμμάτων.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε έντεκα άλλες πόλεις της περιφέρειας ως εξής: Θεσσαλονίκη (ΠΔ 269/1979/ΦΕΚ 76/17.04.79/Τ.Α΄), Πάτρα (ΠΔ 4/1996/ΦΕΚ 3/12.01.96/Τ.Α΄), Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120/16.06.99/Τ.Α΄), Βόλο (ΠΔ 244/2000/ΦΕΚ 208/28.09.2000/Τ.Α΄), Σάπες (ΥΑ 15844/Γ2/05.02.2008), Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 29578/Γ2/19.03.2012), Μυτιλήνη/Βορείου Αιγαίου και Κοζάνη/Δυτικής Μακεδονίας (ΥΑ 120992/Γ2/03.09.2013), Άργος/Πελοποννήσου (ΥΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα (ΥΑ 110496/Ζ1/05.07.2016).

Τελευταία τροποποίηση 17 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016 8:34

Τελευταία τροποποίηση 17 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016 8:44