Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας) (776)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός : 776
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕ (2023) : 10.49
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://construction.aspete.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2360/2023
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[3] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΗΡΑΓΓΕΣ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΦΥΡΟΠΟΪΑ-ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
[2] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
[5] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
[3] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[2] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[1] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[1] [ΒΥ] ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[7] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[6] [ΒΥ] ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[7] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
[2] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
[3] [ΒΥ] ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[4] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
[2] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
---------------------------------

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.
Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.
Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα (Άρθρο 29 «Θέματα Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013).
Το Τμήμα χορηγεί στους αποφοίτους του Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική και αγγλική σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
497 [10855][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
507 [11145][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
477 [10350][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
776 [10775][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ= 4

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
● Παιδαγωγικό Τμήμα
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις
(i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, σε μία έκταση 200 περίπου στρεμμάτων.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε έντεκα άλλες πόλεις της περιφέρειας ως εξής: Θεσσαλονίκη (ΠΔ 269/1979/ΦΕΚ 76/17.04.79/Τ.Α΄), Πάτρα (ΠΔ 4/1996/ΦΕΚ 3/12.01.96/Τ.Α΄), Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120/16.06.99/Τ.Α΄), Βόλο (ΠΔ 244/2000/ΦΕΚ 208/28.09.2000/Τ.Α΄), Σάπες (ΥΑ 15844/Γ2/05.02.2008), Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 29578/Γ2/19.03.2012), Μυτιλήνη/Βορείου Αιγαίου και Κοζάνη/Δυτικής Μακεδονίας (ΥΑ 120992/Γ2/03.09.2013), Άργος/Πελοποννήσου (ΥΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα (ΥΑ 110496/Ζ1/05.07.2016).